نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

2 داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و تحقیقات

چکیده

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در درون ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی آﻧﺎرﺷﯽ دوﺳﺘﯽ، رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی ﻗﺪرت ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎران ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی دو ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح رواﺑﻂ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.  

کلیدواژه‌ها