نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 کارشناسی ارشد و فارغ التحصیل MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل،  ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ در اﯾﺮان، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ﺻﺮﻓﺎً در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ،1404 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها