نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

منطقه خلیج‌فارس از چند دهه گذشته در کانون مساله امنیت بین‌المللی بوده است. عوامل متعددی از قبیل منابع انرژی، رقابتهای منطقه­ای و قدرتهای خارجی در همگرایی و واگرایی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس موثر بوده است. در حال حاضر مولفه جدیدی به این عوامل اضافه شده است که فضای امنیتی حوزه خلیج فارس را دستخوش تغییرات نموده است. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد جهان غرب و به ویژه آمریکا چگونه با تسلیحاتی نشان دادنِ فعالیتهای هسته­ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران فضای امنیتی خلیج فارس را وارد فاز جدیدی کرده است و از این طریق سعی دارد منافع خود و اسرائیل را با روی آوردن کشورهای منطقه به همگرایی امنیتی تأمین نماید که شاهد این فرآیند خریدهای کلان تسلیحاتی و تلقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید توسط کشورهای منطقه است.

کلیدواژه‌ها