نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 کارشناس‌ارشد جامعه شناسی انقلاب

چکیده

مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان است. در این تحقیق، 54 نشریه دانشجویی دانشگاه‌های تهران، تبریز و کردستان طی سال‌های 1376 تا 1384 با روش تحلیل محتوا و ابزار پرسشنامه معکوس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری احتمالی سیستماتیک و واحد تحلیل در این بررسی، کلیه مطالب موجود در نشریات، شامل (حجم مطالب، خبر، عکس، تیتر، و...) می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان داد که در نشریات دانشجویی کرد زبان در دانشگاه‌های تبریز، کردستان و تهران بیشترین توجه به هویت قومی و کمترین توجه به هویت ملی معطوف گشته است. در میان ابعاد و مؤلفه‌های هویت، بعد سیاسی هویت ملی و بعد فرهنگی هویت قومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین مولفه سیاسی که در هویت ملی بازنمایی شده، مولفه تمایل به انجام فعالیت سیاسی و بیشترین مولفه بعد فرهنگی هویت قومی که بازنمایی شده، به مولفه تعریف و تمجید از مشاهیر فرهنگی مربوط است.

کلیدواژه‌ها