نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات‌علمی و استادیار علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

قانون و قانون‌گذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر می‌باشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانون‌گذاری می‌نمایند و به اداره امور می‌پردازند. قانون چیست و قانون‌گذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و آیا اسلام قوانین ثابت و لایتغیر دارد که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا باشند؟ فقیه و فقیهان در زمان غیبت چه کارویژه‌هایی دارند؟ آیا قوانین اسلامی در زمان‌های گوناگون قابل فسخ و نسخ می‌باشند؟ در حکومت اسلامی عنصر زمان و مکان چه تأثیری بر روند قانون و قانون‌گذاری دارد؟ همه موارد فوق و موارد دیگری در مقاله ذیل با توجه به منظومه فکری حضرت امام خمینی که خود فقیه و مؤسس نظام سیاسی اسلامی بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها