نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری گروه علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، واحد علوم و تحقیات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران.

3 دانش‌آموخته دکتری گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران

چکیده

     آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، از جمله چهره‌های اصلی انقلاب اسلامی است که نه تنها در پیش از وقوع انقلاب اسلامی به مبارزه و مجاهدت در راه اسلام و ایران پرداخت، که پس از آن نیز با حضور موثر و دغدغه‌مند خویش در عرصه‌های مختلف سیاسی و تصمیم‌گیری کشور، نقش موثری را در اعتلای وضعیت اقتصادی و سیاسی در داخل و در عرصه بین‌المللی داشته است. توجه وی به اشخاصی در تاریخ ایران، همچون امیرکبیر، نشان از کانون اصلی توجه وی به توسعه و اصلاحات زیربنایی امور داشته و اندیشه و اخلاق عملگرایی را برای وی به فراهم آورده بود که منجر به پایه‌گذار نوسازی و توسعه اقتصادی در اندیشه و عمل در کشور، به ویژه در دوره ریاست جمهوری ایشان شده، به گونه‌ای که لقب سردار سازندگی را برای ایشان به ارمغان آورد. هدف این مقاله که با روش تاریخی- توصیفی انجام شده آن است که اندیشه‌ها و اخلاق اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسجانی را بررسی کند و نتایج به دست آمده آن نشان از آن دارد که دو رشته عوامل داخلی و خارجی بر این اندیشه‌ها و اخلاق مذکور اثر داشته و منجر به عملی شدن آنها در چارچوب سیاست‌های توسعه و نوسازی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در برنامه‌های توسعه کشور شده است. 

کلیدواژه‌ها