نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در بین نیروهای اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی مورد توجه می باشد. در رابطه با نقش طبقه متوسط جدید در ایران، یکی از مباحث اساسی که تأثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید فرا روی نظام جمهوری اسلامی است. پژوهش حاضر به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی است که تلاش دارد نشان می‌دهد که ظهور طبقه متوسط جدید در ایران، نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌هایی از قبیل خواسته‌های سیاسی متفاوت، اختلال هویتی و تفاوت نسلی، شکاف ارزشی ناشی از تحول در سطح نخبگان و میل به تحولات ساختاری و... مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها