نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده از خدمات فراهم شده می باشد، زمینه لازم برای شکل گیری دموکراسی الکترونیک را فراهم می آورد. در فراینددستیابی به دموکراسی الکترونیکی در دولت الکترونیکی؛ رعایت مواردی چون: شفافیت، مشارکت مردمی و نظارت مستمر، مبارزه با فساد، پاسخگویی و مسؤولیت اثبات مشروعیت حائز اهمیت می باشد. با این حال و مطابق با یافته های این نوشتار توصیفی- تحلیلی، این نوع از دولت در مواردی همچون دستیابی به اطلاعات مرتبط با اسرار دولتی، امنیت ملی و حریم خصوصی دستیابی کامل به دموکراسی دیجیتال را محدود می سازد، گذشته از این موارد، آزادی مطلق به ویژه آزادی مطلق بیان قادر است حقوق مسلم دیگر افراد جامعه که همانا حق بر آبرو و حیثیت می باشد را به صورت ناموجهی در دولت الکترونیک با خطر روبرو سازد.

کلیدواژه‌ها