نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

3 ، استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

4 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر تلاش دارد با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی دو گفتمان لیبرالیسم و اسلام در مقوله اشتغال زنان و توان پاسخگویی این گفتمان ها در رفع چالش های اشتغال زنان بپردازد. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکتب فکری لیبرالیسم و متون دینی اسلام از جمله قرآن می باشد که بصورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان لیبرالیسم بر اساس خودبسندگی زن از اشتغال زنان حمایت می کند؛ در حالیکه گفتمان اسلام با نقد گفتمان سنت مشروط به حفظ کیان خانواده و اصل عفاف و حجاب از اشتغال زنان حمایت می کند. با این همه گفتمان لیبرالیسم از ارایه راهکار برای چالش های دو حوزه خانواده و کار در اشتغال زنان  عاجز است. اسلام راهکارهای خود را بر اساس توجه به اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده و مشارکت همسران، توجه به تساوی و عدم شباهت حقوق زن و مرد و کار در سایه سار حجاب ارایه می کند. از دلایل اصلی علل برتری گفتمان اسلامی بر گفتمان لیبرالیسم در ارایه راهکار برای چالش های اشتغال زنان می توان به واقع‌بینی، نگاه فراجنسیتی، جامعیت و همه‌جانبه‌‌نگری، نگاه انسانی به زن، تعادل در نگاه، توجه به تفاوتهای فردی و جنسیتی  و بهره گرفتن از دین اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها