نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

چکیده

جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را درگسترة هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا قومیت ها یکی از مهمترین حوزه های تأثیرپذیر از فرآیند جهانی شدن است چنان که جوامعی با تنوع قومی همچون جمهوری اسلامی ایران را با چالش های جدی روبرو ساخته است. براین اساس در این مقاله توصیفی- تحلیلی  تلاش گردیده به این سوال که چگونه می توان تعامل و همگرایی اقوام ایران را در مقابل امواج جهانی شدن تقویت نمود؟ پاسخ داده شود. بررسی ها و داده های این تحقیق گویای این مفروض است که جهانی شدن با افزایش آگاهی های اقوام به حقوق قانونی خود در تمامی ابعاد آن، سطح مطالبه گری آن ها را ازحاکمیت به شدت بالابرده است، لذا اتخاذ سیاست ها و لحاظ الزامات و مقتضیات متناسب با تنوّع قومیّتی ایران، می تواند کشور را در قبال کشمکش ها و تنش های قومی ناشی از جهانی شدن، مصونیت بخشد. این نوشتار با تمسک به مدل پیشنهادی مبتنی بر روایت تعامل بین یکسان سازی و خاص گرایی از تأثیرات جهانی شدن، برالگوی تکثرگرایی با محوریت قانون اساسی به مثابه راهکاری برای سیاست های قومی در ایران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها