نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دیپلماسی به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز، کم هزینه و در عین حال موثر، نقش مهمی در پیشبرد سیاست خارجی و تامین منافع ملی کشورها دارد. در عصر وابستگی های متقابل جهانی و تغییر جهت قدرت از «قدرت سخت افزارگرایانه» به «قدرت نرم افزارگرایانه» اشکال نوینی از دیپلماسی پدید آمده است که یکی از جدیدترین مدل های آن، «دیپلماسی علم و فناوری» می باشد. فی الواقع در عصر حاضر تغییر جهت قدرت از بُعد سخت افزارانه به بُعد نرم افزارگرایانه، ایجاب می نماید تا کشورها از پیشرفت های چشمگیر علمی و فناوری خود در سال های اخیر، برای تعقیب منافع ملی در فراسوی مرزهای بین المللی بیش از پیش استفاده نمایند. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی سعی بر آن است تا به عمده ترین فرصت ها و چالش هایی «دیپلماسی علم و فناوری» در روابط بین الملل و بین کشوری پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها