نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

چکیده

سیاست خارجی، مجموعه تدابیر، روش ها و انتخاب مواضع یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی و در چهارچوب اصول و اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی آن کشور است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی سعی در بررسی پایه های نظری و تئوریک تأثیرگذار دکترین مقاومت بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد که مبتنی بر پایه تفکرات شیعی، قانون اساسی، اندیشه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای است. بر طبق اصول 9، 11، 152، 153، 154، 155 قانون اساسی، اصولی چون نفی سلطه جویی، حفظ استقلال و... از جمله خطوط کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا دکترین مقاومت مهم ترین و موثرترین راهبرد جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران علیه نظام سلطه به رهبری آمریکا بوده است.

کلیدواژه‌ها