نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

چکیده

اصولا مفاهیم سیاسی - اجتماعی تابع شرایط زمانی و مکانی هستند. درواقع با توجه به مقتضیات و دگردیسی ها زمانه تولید یا بازمعنا می شوند. بنابراین برای فهم بهتر معنا و صورت بندی مفاهیم اجتماعی همچون دولت، امنیت و ناسیونالیسم در ابتدا باید زمان و مکان فهم شود. محور اصلی این مقاله توصیفی - تحلیلی تاثیر کرونا در تحول معنایی مفاهیم عمده سیاسی از جمله دولت، سبک زندگی، جهانی شدن و ناسیونالیسم است. نتایج تحقیق بر این تأکید دارند که کرونا ویروس باعث تغییر در نظریه ها و روایت های کلان و خرد سیاسی به مفاهیم بنیادی حوزه سیاست و علوم سیاسی شده است؛ چنانکه نگرش به دولت بخصوص کارکرد آن تغییر بنیادین یافت. از سوی دیگر در تعامل جهانی شدن و ناسیونالیسم پارادوکس شکل گرفت؛ چنانکه برخی از پایان جهانی شدن سخن می گویند. همچنین نقش رسانه ها و سبک زندگی با توجه به تأثیرات کرونا ویروس با نگرش های نوین همگام شد. در واقع جهان پساکرونا با شیوه حکمرانی جدید، سبک زندگی نوین، لزوم بازتولید اقتدار دولت ها، افزایش نقش سواد رسانه ای در زندگی شهروندان، تقابل بیشتر علم ودین و....همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها