نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحدقم، قم، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد قم. قم، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحدقم، قم، ایران

چکیده

با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در جامعه، میزان پیشرفت آن­ها در قدرت و سیاست گذاری­متناسب با تعداد آن­ها در سازمان نیست و با مسائلی نظیر تبعیض جنسیتی، نگرش­های غلط ومحدود کننده در جامعه مواجه هستند که حرکت آن ها را به سمت مشاغل و امور سیاسی  با مشکلات فراوانی مواجه می­سازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رسانه­ها بر سیاستگذاری عمومی در حوزه زنان است؛ یافته های این پژوهش که به روش «توصیفی – تحلیلی »  و با تکیه بر منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده حاکی از این است که رسانه های جمعی به عنوان ابزار، اهرمی قدرتمند در رفع موانع فرهنگی موجود بر سر راه پیشرفت زنان به سطوح بالاتر امور سیاسی و سیاستگذاری بشمار می آیند. فی الواقع رسانه‌های جمعی به عنوان یکی از اجزاء جامعه مدنی با بهره‌گیری از چارچوب‌سازی، زمینه‌سازی و برجسته‌سازی، هم بر افکار عقاید افراد و هم بر سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است. رسانه ها با تأثیرگذاری بر اطلاع رسانی، طرح مسائل و مشکلات زنان، تغییر افکار عمومی نسبت به جایگاه زنان در جامعه، تدوین دستور کار و خط مشی­گذاران بر فرایند سیاستگذاری عمومی زنان کمک می­کنند.

کلیدواژه‌ها