نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در صحنه و گستره سیاست جهانی بازیگران متفاوتی حضور دارند که کشورها اصلی­ترین آن­ها می­باشند. این بازیگران همیشه درحال عمل و عکس العمل، واکنش و برقراری ارتباط با یکدیگر هستند. عمل و عکس العمل بازیگران در قبال یکدیگر متفاوت می­باشد. گاهی همگرا و گاهی واگرا می­باشد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با برخورداری از توانایی­های عظیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هرکدام سعی می­کنند بر حسب توانایی­های خود به ایفای نقشی متناسب با جایگاه و قدرت خود در نظام بین­الملل بپردازند. بنابراین توجه به روابط این دو بازیگر و بررسی مواضع آن­ها نسبت به موضوعات مختلف لازم و ضروری است. در این راستا نتایج نشان می دهد که اولا در رابطه با همسویی یا ناهمسویی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا دو نوع نگاه محوری وجود دارد. نگاه فرهنگ محور و نگاه سیاست محور. ثانیا ابعاد همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا بستگی به حوزه منافع آن­ها دارد. در حوزه­هایی که منافع مشترک و موازی وجود دارد همگرایی و همکاری و در حوزه­هایی که منافعی متعارض وجود دارد، بیشتر واگرایی و رقابت تحقق یافته است.

کلیدواژه‌ها