نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر سعی بر این دارد که نشان دهد مفهوم زن و سیاست در دو روزنامه مطرح کشورمان، جمهوری اسلامی و کیهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه تحولی داشته؟ و چه سهمی از مطالب منتشره در این دو روزنامه به زنان اختصاص داشته است؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیل – محتوا و داده­های جمع­آوری شده از کتابخانه­ ملی و مجلس شورای اسلامی و همچنین آرشیو دو روزنامه فوق به تحلیل تیترها، گزارش­ها، عکس­ها و کاریکاتورهای چاپ شده با موضوع زن و سیاست پرداخته شده است. براساس یافته­های پژوهش، فرضیه­ این تحقیق که مبتنی بر آن بوده: روزنامه کیهان عموماً به طرح مسائل خاص زنان بی­توجه بوده و با گذشت سال­های متمادی از پیروزی انقلاب اسلامی تغییری در این عملکرد صورت نگرفته، ولی روزنامه جمهوری اسلامی با وجود سابقه کمتر، اهتمام بیشتری به طرح مسائل خاص زنان داشته، رد شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد بیشترین میزان رشد در خصوص تحول مفهومی زن و سیاست، مربوط به روزنامه­ی کیهان می­باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از آمار کمی و روش های آماری بین این دو روزنامه مقایسه کرده و نتایج حاصله از پژوهش پیگیر بر این موضوع منتج شده است.

کلیدواژه‌ها