نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی

چکیده

مقدمه: دانشگاه یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید معرفت و اعتماد اجتماعی است که با حساسیت نسبت به مسائل جامعه می‌تواند سهم موثری در پیشرفت آن داشته باشد.
روش کار:نمونه ها شامل 169 نفر از اعضای هیات علمی که به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه محقق ساخته به منظورتعیین تاثیر فرهنگ سیاسی بر ارتقای اعتماد اجتماعی سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
استفاده شده است . روایی صوری پرسشنامه با بهره گیری از نظر افراد صاحب نظر و روایی محتوایی آن از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ (89/0) محاسبه شد . برای تجزیه و تحلیل داده هااز نرم افزار 26 SPSS استفاده شد .
یافته ها : عوامل سیاسی موثر بر اعتماد اجتماعی سازمانی اعضای هیئت علمی شامل: رضایتمندی شغلی ناشی از سیاستهای سازمان، ملاحظات سیاسی فردی و شخصی، فرهنگ سازی و مدیریت و رهبری بودند که میزان تأثیرگذاری رضایتمندی شغلی ناشی از سیاستهای سازمان 82 درصد، میزان تأثیرگذاری ملاحظات سیاسی فردی و شخصی 79 درصد، میزان تأثیرگذاری فرهنگ سازی 76 درصد و میزان تأثیرگذاری مدیریت و رهبری 91 درصد بود. نتیجه گیری: تاثیر بالاتر عامل مدیریت و رهبری به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی موثر بر ارتقای اعتماد اجتماعی سازمانی و استفاده از اصول اساسی مدیریت بخصوص مدیریت مشارکتی جهت شناسایی فرهنگ سیاسی وتعیین اهمیت آن می تواند ، توسعه و ارتقای اعتماد اجتماعی سازمانی را به منظور دستیابی به توسعه همه جانبه در کشور موجب گردد.

کلیدواژه‌ها