نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده

      برای دستیابی به چگونگی تشکیل حکومت امام زمان(ع)، راهی نداریم جز رجوع به روایات معصومین علیهم­السلام، با مراجعة به این روایات، درمی­یابیم که برخی، برپایی این حکومت را همراه با خشونت، بیان کرده اند. روش این پژوهش، مطالعة کتابخانه­ای است و با مراجعة به کتاب­های رجالی و بررسی احوالات راویان، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد این روایات را مورد بررسی قرار داده­ایم. ما از بحث در سند روایات به دنبال اثبات صدور آن روایات از لسان اهل­بیت علیهم­السلام هستیم. حصول اطمینان به صدور روایت از معصوم، می­تواند از راه­های گوناگونی حاصل شود، یک راه «وثوق مخبری» است، یعنی ثقه­بودن همة راویان موجود در سند روایت. پس از بررسی به این نتیجه رسیده­ایم که اکثر روایات از نظر سند ضعیف­اند. یافتة نهایی این است که حضرت برای برپایی حکومت، تا مجبور نشوند و در معرض کشته­شدن قرار نگیرند، از خشونت استفاده نخواهند کرد.

کلیدواژه‌ها