نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

امنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که مساله حاکمیت دولتها بر دریاهای مجاور سرزمین آنها از دیرباز فکر حقوقدانان و سیاستمداران را به خود معطوف کرده نظریه ها و دکترین های مختلفی دراین زمینه ارائه شده است.تنگه هرمز از اهمیت‌ خاص‌ امنیتی‌ در سطح بین المللی برخوردار است و این تنگه مهم ترین گلوگاه حمل ونقل جهان است و کشورهای منطقه‌ و ‌‌جـهان‌ از حـیث صادرات و واردات به آن وابسته اند. مهم ترین دلیل برتری آن‌ نسبت‌ به‌ دیگر تنگه ها قرار داشتن در منطقه ی استراتژیکی خلیج فارس میباشد که به عنوان منطقه‌ ای که بیش ترین ذخایر اثـبات شـده ی انرژی را در خود جای داده‌ است بر اهمیت این‌ تنگه‌ می افزاید. متغیر مستقل در‌ این‌ تحقیق ،تـنگه هـرمز بوده و امنیت ملی‌ کشور‌ نیز متغیر وابسته به‌ آن مـی باشد، هدف ، شناسایی نقش تنگه هرمز در تأمین امنیت‌ جمهوری‌ اسلامی ایران است . روش تحقیق در این مـقاله ، تـوصیفی - تحلیلی بوده و بـا اسـتفاده از اسـناد و منـابع کتابخانه ای و بهره مندی از کتب و مقالات در دسترس تـهیه شـده است .
کلید واژگان:تنگه هرمز- امنیت ملی- حقوق بین الملل- خلیج فارس-جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها