نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تجارت بین­المللی مواد مخدر پس از تجارت سلاح و مهمات، سودآورترین معامله جهانی است. با وجود اقدام­های متعدد در عرصه­های داخلی و بین­المللی و تدوین و تهیه کنوانسیون­ها، اعلامیه­ها و اسناد حقوقی مرتبط با آن، قاچاق فراملی مواد مخدر گسترش روزافزون یافته و اقدامات صورت­گرفته نتیجه­بخش نبوده است. دو سازمان اکو و آسه­آن نیز از موضوع جرائم سازمان­یافته فراملی و به­خصوص قاچاق مواد مخدر غافل نبوده و موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده­اند. با توجه به توسعه نامتوازن در سطوح مختلف ملی و منطقه­ای، بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی برخی از کشورهای منطقه اکو و آسه­آن، تبعیض و بی­عدالتی و وابسته بودن اقتصاد برخی از کشورهای حوزه اکو و آسه­آن به قاچاق مواد مخدر یکی از دغدغه­های هر دو سازمان اکو و آسه­آن مبارزه با این جرم بین­المللی است. در این مقاله تحلیلی مقایسه­ای تلاش شده به این سؤال پاسخ داده شود که اقدام­های دو سازمان منطقه­ای اکو و آسه­آن در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر چگونه ارزیابی می­شود؟ پاسخی هم که در قالب فرضیه مطرح شد این بود که در زمینه مبارزه با جرائم فراملی به خصوص قاچاق مواد مخدر از دو بعد حقوقی و سازمانی نسبت به اکو موفق تر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها