نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

مسئله قومیت و گروه‌های قومی در مباحث مربوط به سیاست بین‌الملل و جامعه‌شناسی سیاسی در چند دهۀ اخیر اهمیت بسزایی پیدا کرده است. در این راستا، همگرایی ملی به عنوان یکی از عوامل اصلی پایداری نظام‌های سیاسی و اجتماعی و یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی در همه نظام‌های سیاسی نقش اساسی در ثبات حاکمیت و دوام مردم و همچنین توسعه و پیشرفت ملت‌ها در فضای کشور خود و حتی فراتر از آن در محیط بین‌المللی دارد. هدف این پژوهش بررسی چالش‌های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران می‌باشد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق400 نفر از افراد با قومیت ترکمن در استان گلستان می‌باشند که به روش کوکران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‌افزار Smart‌-‌Pls‌ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که چالش‌های هویتی، معیشتی و نهادی تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی ملی اقوام دارد. همچنین بین چالش‌های هویتی با چالش‌های معیشتی، و چالش‌های معیشتی با چالش‌های نهادی تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.

کلیدواژه‌ها