نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

    زمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب می‌تواند نظریه‌ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود. هدف از این مقاله، تحلیل ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر شیوه گردآوری مطالب، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها: ایجاد نظام پاسخگویی یکی از راه‌های تحقق حقوق شهروندی است. پاسخگو بودن صاحبان قدرت به شهروندان، تضمین کننده حقوق شهروندی و راهی برای مقابله با فساد است. اصل شفافیت قانون یکی از اصول مهم قانونگذاری می‌باشد که فقدان آن در قوانین به منزله فقدان قوانین تلقی می‌شود. دسترسی به اطلاعات، علاوه بر اینکه حقوق شهروندی را تضمین می‌کند، حکمرانی مطلوب را نیز تحقق می‌بخشد، در مقابله با فساد نیز موثر واقع می‌شود. تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، نشان‌دهنده حکمرانی مطلوب در جامعه و گزینه‌ای مناسب برای مقابله با فساد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها