نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیارگروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف «طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک» انجام گرفت. روش تحقیق، کیفی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بوده است. جامعه آماری را شهروندان ساکن اراک در سال 1398 دارای حداقل سن 25، حداقل سابقه سکونت 5 سال و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی تشکیل داد. نمونه آماری را گروه 25 نفری تشکیل داد که مصاحبه با آن ها تا دست یابی به داده های در سطح اشباع ادامه یافت. روش تحلیل داده ها پیروی از تحقیق کیفی کریپندورف بود که در آن مراحل هشتگانه تشخیص واحد داده، کدگذاری، استخراج، تقلیل، طبقه بندی، تفسیر، تحلیل و استنباط بصورت متوالی طی گردید تا به الگوریتم مدل مفهومی دست یافت. یافته های این مطالعه نشان داد مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی تجربه شده در جامعه شهر اراک عبارتند از: اعتماد، مشارکت، انسجام، آگاهی و مشارکت. همچنین مهمترین مؤلفه های تجربه شده توسعه اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت و نمود اجتماعی تجربه شده عبارتند از: امنیت اجتماعی، وفاق اجتماعی، اخلاق توسعه و کیفیت زندگی. ضمن اینکه هر یک از این مؤلفه ها خود شامل سه تا پنج مقوله فرعی بود که مورد شناسایی قرار گرفتند و در مدل تحقیق جانمایی گردیدند. در نهایت مدل توسعه اجتماعی مبتنی بر سرمایه اجتماعی تجربه شده در شهر اراک طراحی و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها