نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد نراق‌، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش تبیین جامعه شناختی تاثیر دینداری بر مشارکت سیاسی است.جامعه‌ی ما در طول زمان، تحولات اجتماعی بسیاری را تجربه کرده و درحال گذار از جامعه سنتی به مدرن است.بدیهی است، شناخت از کمیت و کیفیت مشارکت سیاسی، بیش از پیش ضرورت پیدا میکند.به طوری که وضعیت سیاسی در یک کشور و در یک تقسیم بندی کوچکتر(شهر)میتواند آگاهی و رفتار سیاسی مردم یک جامعه را نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مشخص کند.هدف از این مقاله شناخت مشارکت سیاسی و تبیین جامعه شناختی تاثیر دینداری بر آن میباشد.روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و ابزار سنجش، پرسشنامه می باشد.جامعه آماری شامل زنان و مردان 18 تا 65 سال استان گلستان بوده است.حجم نمونه 400 نفر از مردم این استان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق؛ بین متغیر های مستقل شامل: آگاهی دینی، مطالعات دینی، انجام واجبات، پایبندی به مسائل دین و شرکت در مراسمات دینی با متغیر وابسته یعنی مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد. علاوه بر این، بنا به آزمونهای آماری انجام شده، بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و تحصیلات و گروههای سنی افراد با مشارکت سیاسی تفاوت معنی دار وجود دارد، ولی بین جنسیت و مشارکت سیاسی تفاوت معنیدار وجود ندارد. بر اساس تحلیل مسیر انجام شده، از مجموع نتایج آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها، مشخص شد، بیشترین تاثیرات برمشارکت سیاسی را متغیر شرکت در مراسمات دینی با 229/0 درصد داشته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، 108/0 درصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلیِ تحلیل مسیر تبیین میشود.

کلیدواژه‌ها