نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، تحلیل فرهنگ سیاسی جوانان و عوامل زمینه‎ای مؤثر بر آن در شهر سنندج است. مدل نظری و مفهومی تحقیق بر مبنای کارهای آلموند و وربا، پای، اینگلهارت، الازار و روزنبام و تسلر و گائو ارائه گردید. تحقیق به روش کمّی، و داده‎ها با تکنیک پرسشنامه محقق‎ساخته گردآوری شد. جامعه آماری شامل افراد 34- 15 ساله ساکن در محلات مختلف شهر اعم از زن و مرد بود که تعداد 250 نفر از آنان به روش‏‎های نمونه‎گیری ترکیبی انتخاب شدند نتایج مطالعه نشان داد که نسل جوان در شهر سنندج دارای شاخصه های مهم فرهنگ سیاسی دموکراتیک می باشد. بر اساس نتایج، آن‏ها از برابری جنسیتی حمایت می‎کنند ، هر چند در مقوله شناخت و علاقه‎ای نسبت به سیاست به عنوان یکی از شاخصه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک دارای نمره پایینی هستند اما در مبحث زندگی مدنی و جمعی مشارکتی هستند. یکی دیگر از یافته های پژوهش که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد اعتماد سیاسی کم جوانان است که اگر مورد توجه قرار نگیر می تواند زنگ خطری برای مشروعیت نظام سیاسی در آینده باشد.
طبق نتایج، فرهنگ سیاسی جوانان روند تغییر را طی نموده به‏عبارت دیگر، در حالی‏که بازنمای فرهنگ سیاسی دموکراتیک است، اما آمیزه‏ای از فرهنگ‏های بی‏تفاوت و عمل‏گرا را نیز بروز می‏دهد.

کلیدواژه‌ها