نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی(اندیشه‌های سیاسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

نومحافظه‌کاران طراح برنامه‌های گسترده جدیدی در سیاست خارجی آمریکا و نیز تحولات بسیار مهمی در سیاست‌های داخلی این کشور بوده‌اند که در مجموع چهرة سیاسی این کشور را در داخل و خارج متحول کرده است. آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیوبوش بر این نظر بوده که مداخله گسترده در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان نیازمند قدرت نظامی و خشونت است. پس از یازده سپتامبر،آمریکا با بزرگ‌نمایی خطر تروریسم توانست افکار عمومی را در مسیر سیاست‌های خود همراه نماید و رویکرد تهاجمی را دنبال کند. بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه تأثیر اندیشه نومحافظه‌کاری در آمریکا بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مطرح شده، فرضیه این است که تأثیر اندیشه نومحافظه‌کاری در آمریکا پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی، منجر به داروینیسم اجتماعی، دولت‌‌گرایی، نخبه‌گرایی، نظامی‌گری، جنگ‌طلبی، امپریالیسم، جهانی‌سازی و نقض‌ حقوق‌بشر در سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش گردید و سیاست‌های این دولت در بُعد خارجی منجر به تشدید میزان آنارشی در نظام بین‌الملل شد. در این رابطه، اجرای سناریوی یازده سپتامبر 2001 میلادی، فرصت مناسبی را برای عملیاتی‌کردن طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش در راستای هژمونی و نظم نوین جهانی موردنظر آمریکا فراهم نمود. در این پژوهش از چارچوب نظری رئالیسم و رئالیسم تهاجمی و از روش شناسی انتقادی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها