نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر همه عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و فرصت‌هایی چون دسترسی دائم، تعاملی بودن، فرازمانی و فرامکانی، فراگیری و سرعت برای جوامع به وجود آورده است. فضای مجازی نقش مهمی در بهبود مدیریت، پاسخگویی و شفافیت، نظارت اجتماعی و بهبود حکمرانی خوب در جوامع ایفا نموده است. حکمرانی خوب باهدف ارتقای بهبود عملکرد دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی به توسعه جوامع توجه نموده است. یکی از شاخص‌های مهم در حکمرانی خوب، کنترل فساد به معنای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات و وظایف رسمی برای رسیدن به نفع شخصی می‌باشد. این پژوهش باهدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در رویکرد حکمرانی خوب انجام‌شده است. روش این پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده که در بخش نخست از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و در بخش پیمایش از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده این پژوهش تعداد 389 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و از نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد 17 سؤال بسته در قالب طیف لیکرت و از نرم‌افزارspss21 برای تجزیه‌وتحلیل داده استفاده‌شده است. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش حاکی از این نکته است که شبکه‌های اجتماعی از طریق تاثیر بر افکار عمومی، برجسته‌سازی و افشاگری فساد، تقویت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت شفافیت و پاسخگویی موجب پیشگیری و مبارزه با فساد ادرای مالی می‌شود. نتیجه‌گیری این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی نقش سازنده و مؤثری در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری مالی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها