نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه راهبردهایی برای افزایش اعتماد به خبر و برنامه های سیاسی رسانه ملی است . در این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 30 تن از خبرگان ارتباطات و مسول در حوزه خبر و برنامه های سیاسی صدا و سیما شاخص های اعتماد در این حوزه ها احصا و این چالش ها طی پرسشنامه ای از جامعه آماری نظرخواهی و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد . همچنین با تکنیک swot ضعف ها و قوت ها ، فرصت ها و تهدیدهای رسانه ملی در حوزه اعتماد احصا و از طریق جدول qspm راهبردهای اعتماد عمومی احصا گردید. نتایج یافته های تحلیلی و توصیفی این تحقیق نشان می دهد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در وضع موجود دچار مشکلات عدیده‌ای است و با وضع مطلوب حداقل در شاخص‌هایی که در این پژوهش بررسی شده است، فاصله دارد که لازم است با اتحاذ راهبردهای رقابتی این مشکلات را مرتفع نماید . بازنگری در ساختار سازمانی حوزه سیاسی ، تقویت قانون مداری در جذب نیرو در حوزه خبر و برنامه های سیاسی ، تولید برنامه هایی که بیانگر مشکلات واقعی و ملموس مردم باشد و همچنین تولید برنامه هایی که باعث ایجاد وفاق و همبستگی میان مردم شود، راهبردهایی است که باعث افزایش و ارتقای اعتماد عمومی به خبر و برنامه های سیاسی رسانه ملی شود .

کلیدواژه‌ها