نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاداسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

جریان تکفیری- سلفی و ظهور گروه‌های تروریستی وابسته به آن ها، بخصوص بعد از تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه به معضلی برای کشورهای این منطقه تبدیل شده است. گروه های وابسته به این جریان به واسطه نظام اعتقادی مذهبی مطلق گرا، ستیزه جو و باکار ویژه و عقبه اعتقادی- هویتی خاصی که دارند، با دو قطبی سازی جهان اسلام، ضمن مخدوش کردن همبستگی اسلامی با ایجاد منازعه مذهبی، ثبات و تعادل جوامع اسلامی را برهم زده و از این طریق امنیت ملی کشورهای اسلامی را با چالش مواجه نموده اند. در این راستا، هدف این نوشتار توصیفی - تحلیلی، تبیین و شناخت تأثیرات جریان تکفیری- سلفی بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران اعم از محیط داخلی و خارجی است. نتایج و یافته‌های تحقیق بیان گر آنست که گروه های وابسته به جریان تکفیری و سلفی مبتنی بر پشتیبانی مالی- تجهیزاتی رژیم اسراییل و عربستان سعودی و در راستای تسلط آن ها بر منطقه از یکسو به دنبال ایران هراسی و تضعیف محور مقاومت و مشروعیت ‌سازی برای اسرائیل در محیط خارجی و از سوی دیگر انتقال ناامنی به داخل حوزۀ سرزمینی و تهدید منافع، تضعیف نظام اسلامی، ترویج قوم‌گرایی، ترویج افراط‌گرایی مذهبی و تشدید جنگ شیعه و سنی در محیط داخلی جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها