نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

فساد ادارای اشکال مختلف و تأثیرات گوناگون، هم بر اقتصاد و هم به طور کلی برجامعه دارد چرا که از رشد اقتصادی جلوگیری می کند و بر عملیات تجاری، اشتغال و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی« بررسی تاثیر عوامل گسترش فساد اداری بر شاخص‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای مقابله‌ای» است از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی عوامل موثر بر گسترش فساد خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های مقاله این است اولا، در بخش مهمترین عوامل موثر بر گسترش فساد می توان به محیط سیاسی و اقتصادی، عادات، آداب و رسوم، سنت و جمعیت شناسی، دین، فقدان دولت الکترونیک، دیوان‌سالاری و ساختار اداری و سیاسی ناکارآمد و مشارکت مدنی و ازادی رسانه‌ها اشاره نمود ثانیا، در حوزه تاثیر فساد بر شاخص‌های اقتصادی می‌توان « تأثیر فساد بر مشاغل»،« تأثیر فساد بر سرمایه گذاری»،« تخصیص استعدادها» و« تأثیر فساد بر مالیات» برشمرد و ثالثا، در بخش راهکارها نیز می توان به ترویج اخلاقیات در قالب فرهنگ عمومی جامعه، عمومی کردن فرهنگ مبارزه با فساد، تقویت سطح آگاهی عمومی، تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان و مدیران، قانون گرایی کارکنان و مدیران و نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها