نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه سیاسی مطرح است. هر کشوری که خواهان دستیابی به توسعه سیاسی است، ناگزیر باید زمینه را برای مشارکت سیاسی شهروندان و از جمله زنان فراهم آورد. با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی، از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی ایران تا کنون تلاش‌های زیادی به کار گرفته شده است تا مشارکت سیاسی زنان تقویت شود. با توجه به این امر، سوال اصلی این است که مشارکت سیاسی زنان در دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی چگونه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که مشارکت سیاسی زنان در دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هر چند نسبت به دوره‌های قبل دارای رشد بوده اما این رشد تنها معطوف به سطوح پایه و میانی مدیریت بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سال های ریاست جموری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، با وجود تبلیغات انتخاباتی مبتنی بر حضور زنان در پست‌های مهم روند حضور آن‌ها معطوف به پست‌های میانی شده است. نوع روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها