آ

 • آب سالان، عباس بررسی تطبیقی تنوع عملکرد کشورها در خصوص فرآیند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سایر کشورها [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 163-196]

 • آخوندی نعمت آباد، هادی نگاه پست مدرن به بحران های بین المللی زیست محیطی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 147-168]

 • آدمی، علی باز اندیشی مفاهیم ژئوپولیتیک در عصر پسا مدرن [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 53-77]

 • آدمی، علی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ راﻫﺒﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی) [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 1-29]

 • آدمی، علی راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 97-126]

 • آدمی، علی اقدامات ترامپ و قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-40]

 • آریش، فردین بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]

 • آقاحسینی، علیرضا تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 105-127]

 • آهنگران، روح الله نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 61-80]

ا

 • ابراهیمی، علی س اٌریوهای وًیی قدرت زًم آهزیکا علیه ایزاى [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 125-167]

 • ابراهیمی فر، طاهره نقش اتاق های فکر در سیاستگذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه با تاکید بر دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 57-86]

 • ابراهیمی فر، طاهره درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 33-42]

 • ابطحی، سیدمصطفی مسجد به مثابه هسته بسیجگر انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 75-94]

 • ابطحی، سیدمصطفی ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ج.ا. اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 191-208]

 • ابطحی، سید مصطفی پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • ابطحی، سید مصطفی بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • ابطحی، سید مصطفی چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 41-60]

 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی با ایران و عربستان [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 41-60]

 • ابوذری لطف، مرضیه تحلیل توصیفی گفتمان های دولت های پس از انقلاب اسلامی؛ در حوزه توسعه اقتصادی(92-1375) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 137-163]

 • احتشامی نیا، محسن صف بندی سیاسی– اجتماعی در عصر امام حسن(ع) با تاکید بر معیارهای قرآنی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 169-190]

 • احمدی، ابراهیم تحلیل مهمترین منابع تنش و تهدید در روابط پاکستان و همسایگان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 1-35]

 • احمدی، حمید پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • احمدی، حمید ازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 1-27]

 • احمدیان، قدرت تحولات سوریه؛ دولت درمانده و بازیگران خارجی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 89-110]

 • احمدیان، قدرت درنیته محل تضارب آراء [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-128]

 • احمدی قزوینی، عباس بیداری اسلامی و دومینوی تغییر حکومت در خاورمیانه [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 167-190]

 • اخباری، محمد ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و تحولات نواستراتژیک قرن بیست و یکم [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 51-67]

 • اختیاری امیری، رضا تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و الزامات امنیتی تاثیرگذار درگسترش ناتو؛ با تاکید برامنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 87-116]

 • اختیاری امیری، رضا ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 63-102]

 • ایرانی، محمد بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]

 • اردستانی، احمد بخشایش بازخوانی سنت در اندیشه اسلامی؛ مقایسه نقد عقل اسلامی محمد ارکون و نقد عقل عربی محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 1-25]

 • ایزدی، جهانبخش ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-76]

 • ایزدی اودلو، عظیم پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • ازغندی، دکترسیدعلیرضا بررسی جایگاه نقد در سپهر سیاسی ایران بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-20]

 • ازغندی، سید علیرضا ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-22]

 • ازغندی، سید علیرضا نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-45]

 • ازغندی، علیرضا واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-2]

 • ازغندی، علیرضا پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • ازغندی، علیرضا پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • ازغندی، علیرضا راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 47-64]

 • ازغندی، علیرضا چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 41-60]

 • اژدری، بهناز محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 161-180]

 • استوار، مجتبی تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 141-163]

 • اسکندری چراتی، آذر بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت سیاسی زنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 99-124]

 • اسلامی، سعید بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر سطح نگرش دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 77-92]

 • اسماعیلی، علیرضا نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی در شهرستان گنبد کاووس (1390) [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 127-144]

 • اسماعیلی، علیرضا روند، ساختار و کارکرد توسعه سیاسی- اقتصادی از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی (1357-1340) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 177-192]

 • اسماعیل اسدی، رمضان جایگاه دیپلماسی نفت در نظام اقتصاد جهانی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 111-130]

 • اشرفی، اکبر تبیین لیبرال ها از « انقلاب اسلامی ایران » و نقد آن [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 47-66]

 • اشرفی، اکبر سه ضلع انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 109-124]

 • اصبغی، حسین رابطه ایران و آمریکا در سالهای 2331-2331؛ کمونیسم یا نفت [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 67-96]

 • اصبغی، حسین اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن) [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 31-49]

 • اصغری، علی اصغر فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 49-76]

 • اطاعت، جواد تحلیل مهمترین منابع تنش و تهدید در روابط پاکستان و همسایگان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 1-35]

 • اطهری، اسدالله زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • اطهری، سید اسداله تهدیدات اخیر صلح و ابزارهای صلح سازی برای مقابله با تهدیدات [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 117-142]

 • افشاری، داوود رابطه ایران و آمریکا در سالهای 2331-2331؛ کمونیسم یا نفت [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 67-96]

 • افشاری، داوود اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن) [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 31-49]

 • امام جمعه زاده، سیدجواد تأثیر جهانی شدن فرهنگ برفرهنگ ایرانی – اسلامی؛ با تأکید بر رویکردهای فرهنگی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 23-50]

 • امام جمعه زاده، سیدجواد در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 1-15]

 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 75-95]

 • امام زاده فرد، پرویز خط مشی های روسای جمهوری آمریکا نسبت به شاه و آثار آن ها بر تحولات سیاسی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 145-176]

 • امام‌زاده‌فرد، پرویز بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 143-160]

 • امانلو، حسین معرفت شناسی عقل در سیره سیاسی اجتماعی پیامبر اسلام (ص) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 31-60]

 • امجدیان، احسان کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 191-212]

 • امیدی، علی تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 21-48]

 • امیری، سروش راﻫﺒﺮدﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر (2015-2000) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 161-184]

 • امیری، علی روابط ایران و افغانستان؛ همگرایی یا واگرایی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 12-150]

 • امیری، مجاهد واکاوی تأثیر و نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در چگونگی وقوع انقلاب های تونس و مصر [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 167-180]

 • امیراحمدی، رحمت الله وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 129-156]

 • امیراحمدی، رحمت اله فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 49-76]

 • امیرمظاهری، امیر مسعود بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-52]

 • امیرمظاهری، امیر مسعود ماهیت گفتمان انتقادی رسانه با دولت؛ مطالعه موردی: برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) از شروع تا انتخابات ریاست جمهوری 1396 [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 41-60]

 • امینی، آرمین ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺤﺮک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 97-126]

 • امینی، آرمین تبیین و تحلیل سازه انگارنه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 57-74]

 • امینی، آرمین نگاه پست مدرن به بحران های بین المللی زیست محیطی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 147-168]

 • امینی، آرمین تکوین جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرین در روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 77-98]

 • امینی، رضا تعارض دین و مدرنیته در اندیشه روشنفکران غیردینی عصر مشروطه: مقایسه آخوندزاده و ملکم‌خان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 149-175]

 • امینی، علی اکبر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-46]

 • امینی، علی اکبر تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 127-142]

 • امینی، علیرضا بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • امینیان، صدیقه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 119-148]

 • امینی نیا، عاطفه بیداری اسلامی، جهانی شدن و نقش رسانه ها؛ مطالعه موردی انقلاب 2011 مصر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 165-202]

 • انتقامی، عزیزه بازتاب انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در تونس [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 187-205]

ب

 • بای، اکرم نظم گفتارهای توسعه سنجی در پارادایم پسا توسعه گرایی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 93-106]

 • بای، عبدالرضا بررسی تطبیقی تنوع عملکرد کشورها در خصوص فرآیند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سایر کشورها [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 163-196]

 • بای، عبدالرضا سیاست خارجی ترکیه در کمربند شکننده: از بحران سازی در سوریه تا رقابت جویی با ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 151-166]

 • بای، عبدالرضا بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه وجمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 121-140]

 • بایبوردی، اسماعیل بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 19-56]

 • باقری دولت آبادی، علی تاثیر انسان شناسی بر تفسیر مفهوم آزادی در اندیشه آیت اله محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 51-74]

 • بیانی، علی روند، ساختار و کارکرد توسعه سیاسی- اقتصادی از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی (1357-1340) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 177-192]

 • بخشی، رامین تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • بخشی، رامین اقدامات ترامپ و قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-40]

 • بخشایش اردستانی، احمد معرفت شناسی عقل در سیره سیاسی اجتماعی پیامبر اسلام (ص) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 31-60]

 • بخشایش اردستانی، احمد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 25-44]

 • بخشایش اردستانی، احمد جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 69-90]

 • بخشی تلیابی، رامین تهدیدات اخیر صلح و ابزارهای صلح سازی برای مقابله با تهدیدات [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 117-142]

 • براتعلی پور، مهدی چند فرهنگ گرایی لیبرالی؛ نگرشی انتقادی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-22]

 • براری ریکنده، خدایار اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چشم انداز آینده آن در پرتو همکاری با ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 61-80]

 • برزگر، خدیجه ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-62]

 • برزگر، کیهان ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ راﻫﺒﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی) [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 1-29]

 • برزنجه عطری، سید رحمت اله تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • برندگی، بدری ارائه الگویی نوین برای سنجش دموکراسی با توجه به انتقادات وارد بر الگوهای موجود [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 53-78]

 • بزرگمهری، مجید ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 29-54]

 • بیژن، عارف حضور نظامی آمریکا در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 109-138]

 • بیگ جانی، زهرا حوزه عمومی و شبکه های اجتماعی؛ مطالعه موردی گروه "همه ما خالد سعید هستیم" [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 97-114]

 • بلباسی، میثم س اٌریوهای وًیی قدرت زًم آهزیکا علیه ایزاى [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 125-167]

 • بهرامی، رستم ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-90]

 • بهرکشکول، حجت الله روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-24]

 • بهمن، شعیب ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-30]

 • بوژمهرانی، حسن بازسازی مناظره لیبرال‌ها و جماعت‌گرایان بر مبنای انتقادات سندل بر لیبرال دموکراسی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 1-24]

 • بوشاسب گوشه، فیض الله مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 21-36]

پ

 • پاک نیا، محبوبه زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 21-47]

 • پیرویسی، معصومه رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 181-200]

 • پور آخوندی، نادر تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 20-40]

 • پورکریمی، محسن دلایل گسترش ناتو به خاورمیانه؛ مطالعه موردی خلیج فارس [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 131-156]

ت

 • تاجیک، محمدرضا کیفیت بازنمایی خشونت کلامی در چارچوب منطق هویتی گفتمان نوبنیادگرایی؛ مطالعه موردی: داعش و بوکوحرام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 27-56]

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 171-190]

 • تدین راد، علی در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 1-15]

 • ترابی، قاسم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]

 • ترابی، قاسم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 1-28]

 • ترابی، محمد رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 181-200]

 • ترابی فارسانی، سهیلا مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 21-36]

 • ترکاشوند، ایمان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 103-126]

 • ترکمان، فرح ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-189]

 • تمیزکار مستقیم، محمد بررسی چالشهای مشارکت همگانی در نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-180]

 • تنهاتن ناصری، ایرج دلایل و بسترهای شکل گیری کمیته ملیون ایرانی برلین در جنگ جهانی اول [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 187-202]

 • توحیدفام، محمد علل تداوم احزاب چپ در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-20]

 • توحید فام، محمد زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 21-47]

 • توسلی رکن آبادی، مجید پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • توسلی رکن آبادی، مجید ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 65-81]

 • توفیق، ابراهیم ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 145-162]

ج

 • جالینوسی، احمد دلایل گسترش ناتو به خاورمیانه؛ مطالعه موردی خلیج فارس [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 131-156]

 • جباری ثانی، عباسعلی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 83-116]

 • جدیدی، ناصر نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) [دوره 10، شماره 40، 1397]

 • جرست شمس آبادی، هاجر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چشم انداز آینده آن در پرتو همکاری با ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 61-80]

 • جعفری، علی اصغر رسانه ملی و مدیریت بحران های فرهنگی- اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 157-180]

 • جعفری، علی اکبر تأثیر اسطوره‌ها بر هویت یابی دولت قرقیزستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-76]

 • جعفری، علی اکبر تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 121-140]

 • جعفرآبادی، ابوطالب تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 186-159]

 • جعفری موحد، حسین فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-22]

 • جلالی، محمود تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-144]

 • جمالی آشتیانی، حسین بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 101-120]

 • جمالزاده، ناصر ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﺘﺮ ﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﻠﻜﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺪوﻟﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 163-192]

 • جمشیدی، محمدحسن هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]

 • جمشیدی، محمدحسین هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]

 • جمشیدی راد، جعفر فرقه وهابیت و اهداف سیاسی آن [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 181-195]

 • جهانگیری، سعید واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-2]

 • جهانگیری، سعید زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • جهانگیری، سعید نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 81-100]

 • جوانپور هروی، عزیز تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 1-30]

چ

 • چهرآزاد، سعید پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • چهرآزاد، سعید کاربستِ دیپلماسی علم و فناوری در روابط بین الملل [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 141-162]

ح

 • حاتمی، محمدرضا رویکرد پست مدرن به معضل امنیتی منطقه خاورمیانه [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 77-108]

 • حاجی تبار فیروزجایی، حسن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 195-234]

 • حاجی سیاری، مهدی نقش آمایش بنیادین در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 77-96]

 • حاجی سیاری، مهدی شناسایی کنشگران، عوامل، پیشران ها و عدم قطعیت های موثر بر آینده جریان بیداری اسلامی در تونس [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 141-160]

 • حاجی وثوق، ندا زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 21-47]

 • حاضری، علی محمد مقایسه برنامه سیاست داخلی سه کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران ( سید محمد خاتمی 1376، محمود احمدی نژاد 1384، حسن روحانی 1392) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 39-56]

 • حافظیان، محمدحسین جهانی شدن و مناسبات دولت – جامعه در مصر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 25-52]

 • حافظ نیا، محمدرضا مدل سازی ریاضی مؤلفه های تاثیرگذار بر قدرت اقتصادی در نظام ژئوپلیتیک جهانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 61-80]

 • حجازی، الهه موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • حیدری، عباس آینده پژوهی امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر منظومه فکری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 61-80]

 • حیدری، نصرت اله جهانی شدن و بحران معرفت شناختی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 37-49]

 • حیدر پور، ماشاالله ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 191-211]

 • حیدری فرزنه نی، رسول نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی شهرستان ها در سال های 1378 تا 1392 مطالعه موردی شهرستان تایباد [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 67-88]

 • حیدرقلی زاده، جعفر تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-144]

 • حسام قاضی، روژان آسیب شناسی گفتمان عدالتخواهی پوپولیستی و بازتاب آن در فرهنگ سیاسی ایران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 133-150]

 • حسام قاضی، روژان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 149-160]

 • حسینی، سیدجواد وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 129-156]

 • حسینی، سید رسول بررسی جایگاه نقد در سپهر سیاسی ایران بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-20]

 • حسینی، سید مسعود بحران سرمایه اجتماعی و تحولات ساختاری در خاورمیانه؛ مطالعۀ موردی جامعه مصر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 69-92]

 • حسن پور، جمیل سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-194]

 • حسن پور، طاهر بیداری اسلامی، جهانی شدن و نقش رسانه ها؛ مطالعه موردی انقلاب 2011 مصر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 165-202]

 • حقیقی، علی محمد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺼﺮ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 31-50]

خ

 • خادمی، امین جرم سیاسی و چالش های فرا روی تعریف آن در ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 131-150]

 • خالقی دامغانی، احمد نظام سیاسی، آموزش و مشروعیت سازی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 97-116]

 • خالقی نژاد، مریم پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 135-157]

 • خانی، عادل تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 121-144]

 • خداپرست، یونس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 55-88]

 • خداوردی، حسن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 121-150]

 • خداوردی، حسن راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-94]

 • خداوردی، حسن چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 1-20]

 • خراسانی اسمعیلی، پریسا بررسی مقایسه ای نقش سیاست دو ستونی آمریکا در سیاست خارجی ایران و عربستان در دوره پهلوی دوم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 161-180]

 • خراسانی اسمعیلی، پریسا آینده پژوهی نقش دیپلماسی فرهنگی در منزلت سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر گردشگری [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 49-68]

 • خراسانی اسمعیلی، پریسا محمد بن سلمان و دیدگاه های مختلف پیرامون اهداف و چشم اندازهای تحولات در عربستان سعودی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 161-180]

 • خسروی، محمدعلی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 83-116]

 • خسروی، محمدعلی تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 127-142]

 • خسروی، ملکتاج تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • خسروی یکتا، عباس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 25-50]

 • خشنودی، هادی نقش تروریسم سایبری در تهدید علیه امنیت ایران و راه‌های پیشگیری از آن [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 199-212]

 • خضری، محمد فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تاکید بر بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 47-66]

 • خلفخانی، مهدی دموکراسی شدن در فضای انجمنی عمومی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 139-162]

 • خلفخانی، مهدی چالش های فمنیسم؛ تحلیل و نقد گفتمان ایدئولوژی های قرن بیستم [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 159-186]

 • خلفخانی، مهدی ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 43-70]

 • خوش فر، غلامرضا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 119-148]

د

 • دارابی، علی مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسعۀ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 61-90]

 • دارابی، علی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-72]

 • دارابی، علی ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 89-116]

 • دارابی، علی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 103-126]

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی بررسی گستره ملاحظات سیاسی در گزارش های حدیثی علوم اسلامی با تاکید بر گزاره های اعتقادی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 53-74]

 • دیانت، محسن تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 121-144]

 • داودی، علی اصغر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 93-116]

 • داودی، علی اصغر جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]

 • داوودی، علی اصغر نظریه گفتمان و علوم سیاسی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 53-76]

 • درخشنده لزرجانی، مریم بحران اوکراین در مجموعه امنیتی دریای سیاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 53-74]

 • دهقان، نبی اله ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 115-148]

 • دوست محمدی، احمد تأثیر فعالیت‌های هسته ای ایران بر همگرایی امنیتی در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 29-51]

 • دولت آبادی، هادی مفهوم شناسی نام های احزاب سیاسی از خلال سیر تقابل جناح های راست و چپ در جمهوری پنجم فرانسه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 1-20]

ذ

 • ذاکری، مهدخت بررسی رابطۀ فرایند شناسایی حداکثری و ناامنی انسانی در غرب آسیا؛ مطالعه موردی داعش [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 149-166]

 • ذاکریان، مهدی حق بر تامین اجتماعی در روابط بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 1-24]

 • ذبیحی، رضا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺤﺮک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 97-126]

 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]

 • ذوالفقاری، وحید نخبگان توسعه گرای چین و تکوین جامعه همگن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 173-190]

ر

 • رازانی، احسان دگرگونی نظم امنیتی در آسیای غربی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 121-140]

 • ربیعی، اسماعیل تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی دوم [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 101-120]

 • رجایی نژاد، محمد درآمدی بر رابطه سنت و تجدد در اندیشه و عمل امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 95-116]

 • رحیمی، رئوف تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 105-127]

 • رحیمی، غلامرضا نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) [دوره 10، شماره 40، 1397]

 • رحمانی راد، اعظم صف بندی سیاسی– اجتماعی در عصر امام حسن(ع) با تاکید بر معیارهای قرآنی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 169-190]

 • رحمانی مهر، مهناز تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 20-40]

 • رحمتی، فرزانه راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-94]

 • رحیمی جهان آبادی، جلیل نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی شهرستان ها در سال های 1378 تا 1392 مطالعه موردی شهرستان تایباد [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 67-88]

 • رستمی، مسعود رویکرد ایدئولوژیک حزب توده نسبت به جامعه مدنی: 32-1320 [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 187-212]

 • رشاد، معصومه نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 61-80]

 • رشیدی، احمد جرم سیاسی و چالش های فرا روی تعریف آن در ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 131-150]

 • رضایی، علیرضا نقش چرخش روش شناختی از اثبات گرایی به پسااثبات گرایی در تبدیل مفهوم ایدئولوژی به گفتمان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 93-110]

 • رضایی، علیرضا ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 23-48]

 • رضایی، علیرضا تاثیر سیاست تنش زدایی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بر توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 149-172]

 • رضایی، علیرضا سازمان همکاری شانگهای و عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 51-76]

 • رضایی، علیرضا الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور» [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 53-74]

 • رضایی، علیرضا بررسی استراتژی سیاست توسعه هسته‏ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 101-120]

 • رضایی، قاسم واکاوی تأثیر و نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در چگونگی وقوع انقلاب های تونس و مصر [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 167-180]

 • رضایی جوزانی، نیکو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 25-44]

 • رضائی، سجاد تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 105-127]

 • رضائی، علیرضا الگوی کشورهای درحال توسعه از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد: نظم عدالت محور [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 91-108]

 • رضائی، علیرضا اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]

 • رضی سنجانی، امیر رضا ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 145-162]

 • رفیع، حسین علامه میرزا محمد حسین نائینی و دفاع از حکومت مشروطه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 75-100]

 • رفیع، حسین س اٌریوهای وًیی قدرت زًم آهزیکا علیه ایزاى [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 125-167]

 • رفیع، حسین ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺪرت ﻧﺮم؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 139-173]

 • رفیع، حسین بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 113-148]

 • رکابیان، رشید تبیین رابطه دولت و جامعه در عصر محمدرضا شاه (1332-1320) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • رنجبر، مقصود ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 191-211]

 • رنجبری، کمال چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 161-180]

 • روزبه گل افشانی، عبداله ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 185-202]

 • روشنایی، علی بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 101-120]

 • روشن چشم، حامد رویکرد پست مدرن به معضل امنیتی منطقه خاورمیانه [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 77-108]

 • روشن چشم، حامد تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 121-144]

ز

 • زارعی، علی وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 167-190]

 • زارعی، غفار بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 163-180]

 • زارع مهدوی، قادر آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 75-98]

 • زیباکلام، صادق رابطه ایران و آمریکا در سالهای 2331-2331؛ کمونیسم یا نفت [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 67-96]

 • زیباکلام، صادق ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 25-42]

 • زیباکلام، صادق اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن) [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 31-49]

 • زیباکلام، صادق رویکرد ایدئولوژیک حزب توده نسبت به جامعه مدنی: 32-1320 [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 187-212]

 • زیبا کلام، صادق بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • زیباکلام مفرد، صادق آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

 • زرقانی، سیدهادی مدل سازی ریاضی مؤلفه های تاثیرگذار بر قدرت اقتصادی در نظام ژئوپلیتیک جهانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 61-80]

 • زیرکی حیدری، علی چند فرهنگ گرایی لیبرالی؛ نگرشی انتقادی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-22]

س

 • ساجدی، امیر دموکراسی و اسلام سیاسی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 29-51]

 • ساجدی، امیر ریشه یابی مؤلفه های تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 139-160]

 • ساجدی، امیر وانع توسعه دموکراسی در خاورمیانه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 105-123]

 • سازمند، بهاره چین؛ ابر قدرت شدن و چالش های آن [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 1-27]

 • ساعی، احمد فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تاکید بر بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 47-66]

 • ساعی، احمد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺼﺮ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 31-50]

 • ساعی، احمد برنامه هسته ای ایران و تحریم نفتی اتحادیه اروپا، علل و نتایج [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 19-28]

 • ساعی، احمد پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 135-157]

 • ساعی، احمد آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

 • ساعی، احمد تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی دوم [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 101-120]

 • ساعی، زهرا تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 125-145]

 • سبزی، داود جایگاه غیریت سازی در ایجاد پادگفتمان جنبش مشروطه و تأثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-22]

 • سبزی، داود هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]

 • سجادی، سیدفرهاد 1357- دولت، دانشگاه و جنبش دانشجویی در جمهوری اسلامی ایران؛ 1384 [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 151-172]

 • سجادی، مرضیه دیالکتیک نفی پسا صهیونیسم [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 47-76]

 • سخایی، الهام ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 175-198]

 • سرایلو، حسن بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 143-166]

 • سررشته ایزد موسی، فاطمه حق بر تامین اجتماعی در روابط بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 1-24]

 • سرلک، کتایون طبقات اجتماعی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-124]

 • سرلک، کتایون بازاندیشی معرفتی و مفهومی عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی و جان راولز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 117-146]

 • سرمست، بهرام ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل1389-1390 [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 117-138]

 • سرمست، بهرام ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 49-64]

 • سیفی، عبدالمجید پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 135-157]

 • سیف زاده، حسین ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]

 • سیف زاده، سیدحسین ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 143-170]

 • سلطانی، فخرالدین سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-194]

 • سلیمی، ملیحه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

 • سلیمانی گلی، یونس رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 31-48]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 55-88]

 • سیناپور، ذبیح الله ارزیابی تاثیر جریان بومی گرای تاریخ روشنفکری ایران بر توسعه سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-132]

 • سنگی، لیلا تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 195-216]

 • سنگی، لیلا موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • سهرابی، محمد آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 75-98]

ش

 • شادمانی، مهدیه دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 147-168]

 • شاکری خوئی، احسان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-46]

 • شاکری خوئی، احسان جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 81-100]

 • شجاعی، محمد کاظم تأثیر اسطوره‌ها بر هویت یابی دولت قرقیزستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-76]

 • شجاعیان، محمد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 65-81]

 • شیراوند، صارم چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 161-180]

 • شیر توماج، امیر بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه وجمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 121-140]

 • شیرخانی، علی درآمدی بر رابطه سنت و تجدد در اندیشه و عمل امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 95-116]

 • شیرخانی، علی زندگی دین مدارانه در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 105-138]

 • شیرخانی، علی ﻗﺮآن و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-168]

 • شیرخانی، علی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-62]

 • شیرخانی، علی فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-22]

 • شیرخانی، علی قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری امام خمینی (ره) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 125-147]

 • شیرخانی، علی رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 181-200]

 • شیرزادی، رضا توسعه و توسعه انسانی در قطر [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 109-130]

 • شیرزادی، رضا ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 175-198]

 • شیرزادی، رضا توسعه و توسعه ی انسانی در قطر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 173-194]

 • شیرزادی، رضا ولت و توسعه سیاسی در مالزی [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 153-179]

 • شریعتی، شهروز ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ گیری(1979-1976م) [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 171-206]

 • شریعت نیا، کاظم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 93-126]

 • شریعتی نیا، محسن دگرگونی نظم امنیتی در آسیای غربی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 121-140]

 • شریفی، افسانه واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 45-91]

 • شعاع هاشمی، سیدمحمود بیداری اسلامی، جهانی شدن و نقش رسانه ها؛ مطالعه موردی انقلاب 2011 مصر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 165-202]

 • شفیعی، نوذر تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 21-48]

 • شمسی، جواد تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 121-140]

 • شمس الدین نژاد، مجید نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-45]

 • شمسینی غیاثوند، حسن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 99-120]

 • شمسینی غیاثوند، حسن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎزی و ﺗﺤﺮﻳﻒ اﺳﻼم [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 71-96]

 • شمسینی غیاثوند، حسن کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 191-212]

 • شمسینی غیاثوند، حسن کرونا ویروس و تحول در مفاهیم سیاسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 141-160]

 • شمینی غیاثوند، حسن واﮐﺎوی ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﭘﻬﻠﻮی دوم [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 169-187]

 • شهرام نیا، سیدامیرمسعود بررسی تقابلات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سوریه؛ در چهارچوب رهیافت تلفیقی سازه انگاری- واقع گرایی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-52]

ص

 • صادق فامیان قدیم، محمد تقی علل تداوم احزاب چپ در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-20]

 • صالحی، حمید تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • صالحی، عباس نقش چرخش روش شناختی از اثبات گرایی به پسااثبات گرایی در تبدیل مفهوم ایدئولوژی به گفتمان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 93-110]

 • صالحی، عباس سازمان همکاری شانگهای و عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 51-76]

 • صالح ابادی، ریحانه مدل سازی ریاضی مؤلفه های تاثیرگذار بر قدرت اقتصادی در نظام ژئوپلیتیک جهانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 61-80]

 • صالحی خنار، محبوبه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 63-102]

 • صالحی نجف آبادی، عباس روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-24]

 • صائبی، غلامرضا بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر سطح نگرش دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 77-92]

 • صحرانورد، بهنام استراتژی انرژی ایالات متحده در قرن بیست و یکم [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 31-46]

 • صداقتی فرد، مجتبی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 117-142]

 • صدری، محمدفاضل بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • صدیق، میر ابراهیم نگاه نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در منطقه اورآسیا [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 167-197]

 • صدیقی، بهرنگ تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 186-159]

 • صدیق بطحائی، میرابراهیم جایگاه خردگرایی انتقادی کارل پوپر در حوزه روش شناسی و تناسب آن با پوزیتیویسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 25-46]

 • صولت، رضا راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 47-64]

 • صولتی سروندی، حسین ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 149-160]

ط

 • طالبی، یدالله بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 143-166]

 • طالبی، عباسعلی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی با ایران و عربستان [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 41-60]

 • طالعی حور، رهبر ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-90]

 • طالعی حور، رهبر تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 21-48]

 • طاهری، ابوالقاسم واکنش جلال آل احمد در مواجهۀ با غربزدگی و راه حل آن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 1-26]

 • طاهری، ابوالقاسم استراتژی انرژی ایالات متحده در قرن بیست و یکم [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 31-46]

 • طاهری، ابوالقاسم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 1-28]

 • طاهری، ابوالقاسم پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • طاهری، ابوالقاسم نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-45]

 • طاهری، ابوالقاسم بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • طاهری، محسن بررسی تطبیقی تنوع عملکرد کشورها در خصوص فرآیند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سایر کشورها [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 163-196]

 • طبرسا، نقی جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 69-90]

 • طرفداری، علی محمد تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 161-171]

ظ

 • ظهیری، صمد جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 81-100]

ع

 • عابدی، مهدی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 45-91]

 • عابدینی، حسن ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-76]

 • عباسی، بیژن بررسی چالشهای مشارکت همگانی در نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-180]

 • عباسی، مهدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ گیری(1979-1976م) [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 171-206]

 • عباسی، مهدی دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران؛ آمریکا در عصر جدید [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 95-112]

 • عباس زاده فتح آبادی، مهدی مولفه های سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 181-202]

 • عباس زاده مرزبالی، مجید علامه میرزا محمد حسین نائینی و دفاع از حکومت مشروطه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 75-100]

 • عباس‌زاده مرزبالی، مجید بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 113-148]

 • عباسی فرد، محمدرضا جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 213-231]

 • عبدالله پور، محمدرضا تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 125-145]

 • عبداللهی منش، ساحل اقدامات ترامپ و قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-40]

 • عبدالهی، سامان جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 213-231]

 • عبداله پور، محمدرضا دیالکتیک ساختار-کارگزار در ژئوپلیتیک با تاکید بر کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 111-130]

 • عبداله پور، محمدرضا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 25-42]

 • عبدالوهابی، معصومه بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 101-120]

 • عرب، عباسعلی بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-52]

 • عرب، منیره ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 73-92]

 • عظیمی، فاطمه نقش تروریسم سایبری در تهدید علیه امنیت ایران و راه‌های پیشگیری از آن [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 199-212]

 • علی احمدی، امید بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 101-120]

 • علیپور، حسین تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 125-145]

 • علیپوریان، طهماسب تحول یا تغییر گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقایسه سیاست خارجی دوران احمدی نژاد و روحانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 79-107]

 • علیپوریانی، طهماسب ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ: ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 207-232]

 • علی زاده، محمدعلی تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 161-171]

 • علیزاده، حسن ازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 1-27]

 • عمرانی، ابوذر چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 161-180]

 • عمویی، حامد زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • عیوضی، کامل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل1389-1390 [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 117-138]

 • عیوضی، محمدرحیم سیرتحول روش شناختی؛ از علم گرایی در قلمروی دیدگاه های تجربه گرا تا رهیافت های پست مدرن در اندیشه سیاسی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 1-18]

غ

 • غبیشی، عبدالعظیم تأثیر فعالیت‌های هسته ای ایران بر همگرایی امنیتی در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 29-51]

 • غراوی، مریم استراتژی نظامی- امنیتی آمریکا در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2016-2001) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 195-212]

 • غفاری، رضا اعتماد سازی پیش نیاز امنیت و نظام امنیت دسته جمعی در خلیج فارس [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 131-158]

 • غفاری هشجین، زاهد بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 77-103]

 • غلامی، مجید ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و تحولات نواستراتژیک قرن بیست و یکم [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 51-67]

 • غلامی، محمد تقی مفهوم شناسی نام های احزاب سیاسی از خلال سیر تقابل جناح های راست و چپ در جمهوری پنجم فرانسه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 1-20]

ف

 • فارسی، حسن جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 129-151]

 • فارسی جوکار، حسن حوزه عمومی و شبکه های اجتماعی؛ مطالعه موردی گروه "همه ما خالد سعید هستیم" [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 97-114]

 • فاضل، رضا ماهیت گفتمان انتقادی رسانه با دولت؛ مطالعه موردی: برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) از شروع تا انتخابات ریاست جمهوری 1396 [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 41-60]

 • فتحی، سروش دولت و بازیگران غیر دولتی در عراق پسا صدام؛ مطالعه موردی فلوجه عراق(2016-2004) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 87-104]

 • فتحی، سروش درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 17-44]

 • فتحی پور، مسعود ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 181-194]

 • فرهادی، محمدرضا تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • فرهادیان، فروغ بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه قومیت در رفتار انتخاباتی؛ مورد مطالعه قوم بختیاری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-54]

 • فیضی، فاضل بررسی ماهیت و اهداف تحریمهای سازمان ملل متحد [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 169-186]

 • فقیه حبیبی، علی تاثیر کنوانسیون 1980سلاح های متعارف خاص بر حقوق بشر دوستانه [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-196]

 • فلاح، محمد تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 97-120]

 • فلاح، محمد تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 169-196]

 • فلاحی سیف الدین، علی تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 20-40]

 • فلاح نژاد، علی روابط ایران و افغانستان؛ همگرایی یا واگرایی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 12-150]

 • فلاح نژاد، علی تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 97-120]

 • فلاح نژاد، علی تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 169-196]

 • فلاح نژاد، علی تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 20-40]

ق

 • قابل رحمت، فاطمه دولت و بازیگران غیر دولتی در عراق پسا صدام؛ مطالعه موردی فلوجه عراق(2016-2004) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 87-104]

 • قادرزاده، هیرش بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 77-103]

 • قاسمی، زهرا جایگاه غیریت سازی در ایجاد پادگفتمان جنبش مشروطه و تأثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-22]

 • قاسمی، وحید ارائه الگویی نوین برای سنجش دموکراسی با توجه به انتقادات وارد بر الگوهای موجود [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 53-78]

 • قاسمیان، علی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 181-203]

 • قاسمیان، علی عملکرد جنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد و آینده آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 145-170]

 • قاسمیان، علی ترامپ، طرح معامله قرن و چالش های فراروی جهان اسلام [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 81-100]

 • قاسمی تنها، نسرین ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 151-170]

 • قامت، جعفر ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 91-118]

 • قائم پناه، صمد تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008) [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 51-82]

 • قراباغی، ریحانه نظام سیاسی، آموزش و مشروعیت سازی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 97-116]

 • قربی، سیدمحمد جواد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺪرت ﻧﺮم؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 139-173]

 • قربانی، مهدی جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 69-90]

 • قربانپور، سمیه ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 43-70]

 • قربانی شیخنشین، ارسلان دیالکتیک نفی پسا صهیونیسم [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 47-76]

 • قرشی، مجتبی جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]

 • قزلسفلی، محمدتقی فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 1-29]

 • قلعه دار، فراز ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 181-194]

 • قنبردوست، مجتبی تبیین لیبرال ها از « انقلاب اسلامی ایران » و نقد آن [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 47-66]

 • قنبری سلحشور، محمدرضا دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران؛ آمریکا در عصر جدید [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 95-112]

 • قوام، عبدالعلی تحول پارادایمی از نوسازی سیاسی مدرن به پسامدرنیسم: مطالعه موردی احزاب و جنبش های اجتماعی جدید [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 1-26]

 • قوام، عبداله تحلیل گفتمانی نقش توهم توطئه و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی سیاسی ایران معاصر [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 1-30]

ک

 • کاظمی، سیدعلی اصغر جهانی شدن و بحران معرفت شناختی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 37-49]

 • کاظمی، شمسی اعتماد سازی پیش نیاز امنیت و نظام امنیت دسته جمعی در خلیج فارس [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 131-158]

 • کاظمی، شمسی برنامه هسته ای ایران و تحریم نفتی اتحادیه اروپا، علل و نتایج [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 19-28]

 • کاظمی، شمسی نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 81-100]

 • کاظمی، علی‌اصغر بازسازی مناظره لیبرال‌ها و جماعت‌گرایان بر مبنای انتقادات سندل بر لیبرال دموکراسی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 1-24]

 • کیانی، جواد ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 185-202]

 • کریمیان، علیرضا بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 19-56]

 • کریمی فیروزجایی، علی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 195-234]

 • کشاورز مقدم، الهام باز اندیشی مفاهیم ژئوپولیتیک در عصر پسا مدرن [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 53-77]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 25-50]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 31-48]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 101-123]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 1-20]

 • کفاشی، مجید تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 186-159]

 • کفاش نیری، محمد تأثیر جهانی شدن فرهنگ برفرهنگ ایرانی – اسلامی؛ با تأکید بر رویکردهای فرهنگی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 23-50]

 • کلانتری، صمد جایگاه غیریت سازی در ایجاد پادگفتمان جنبش مشروطه و تأثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-22]

 • کلانتری، صمد ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-30]

 • کمالی، حبیب اله ﻧﻘﺾ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 127-150]

 • کمال غریبی مفرد، مهدی پست مدرنیسم و جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 107-136]

گ

 • گازرانی، سعید تعارض دین و مدرنیته در اندیشه روشنفکران غیردینی عصر مشروطه: مقایسه آخوندزاده و ملکم‌خان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 149-175]

 • گلپرور، مجید بررسی مقایسه ای نقش سیاست دو ستونی آمریکا در سیاست خارجی ایران و عربستان در دوره پهلوی دوم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 161-180]

 • گلپرور، مجید آینده پژوهی نقش دیپلماسی فرهنگی در منزلت سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر گردشگری [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 49-68]

 • گنجی، قربانعلی سنجش میزان سرمایه اجتماعی بر حسب نوع نگرش افراد نسبت به عملکرد ارگان های دولتی در استان گلستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 79-92]

 • گنجی، قربانعلی بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 143-166]

 • گنجی، قربانعلی وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 129-156]

 • گنجی، محمدرضا سنجش میزان سرمایه اجتماعی بر حسب نوع نگرش افراد نسبت به عملکرد ارگان های دولتی در استان گلستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 79-92]

 • گنجی، نادر سنجش میزان سرمایه اجتماعی بر حسب نوع نگرش افراد نسبت به عملکرد ارگان های دولتی در استان گلستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 79-92]

 • گودرزی، مهناز بحران اوکراین در مجموعه امنیتی دریای سیاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 53-74]

 • گودرزی، مهناز جایگاه دیپلماسی نفت در نظام اقتصاد جهانی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 111-130]

ل

 • لعل علیزاده، محمد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 151-170]

م

 • مایلی، محمد رضا بررسی مفهوم روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در ایران معاصر؛ با تاکید بر دیدگاه های علی شریعتی و مرتضی مطهری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 55-86]

 • مالکی، محمد بازخوانی سنت در اندیشه اسلامی؛ مقایسه نقد عقل اسلامی محمد ارکون و نقد عقل عربی محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 1-25]

 • متقی، افشین دیالکتیک ساختار-کارگزار در ژئوپلیتیک با تاکید بر کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 111-130]

 • متقی، افشین حضور نظامی آمریکا در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 109-138]

 • مجاهدی، محمدمهدی موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • مجاهدی، محمد مهدی تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 195-216]

 • مجتهدی زنجیرآباد، ابوالقاسم سیرتحول روش شناختی؛ از علم گرایی در قلمروی دیدگاه های تجربه گرا تا رهیافت های پست مدرن در اندیشه سیاسی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 1-18]

 • محسنی، رضاعلی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮورﻳﺴﻢ [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 199-220]

 • محسنی، رضاعلی اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 117-144]

 • محمدی، یدالله چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 1-20]

 • محمدی ایروانلو، علی جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 81-100]

 • محمدزاده، علی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 49-64]

 • محمدزاده، علی تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 141-163]

 • محمدزاده، علی سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 181-202]

 • محمد زاده، علی بررسی تطبیقی سیاست خارجی ترکیه وجمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 121-140]

 • محمد میرزایی، حمید ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 115-148]

 • محمودی، زهرا تکوین جامعه امن؛ به مثابه راهکاری ثبات آفرین در روابط ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 77-98]

 • محمود زاده، فاطمه تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 97-120]

 • مدیرشانه چی، محسن وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 167-190]

 • مرادی جو، علی جان واکنش جلال آل احمد در مواجهۀ با غربزدگی و راه حل آن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 1-26]

 • مرادی جو، علی جان ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-22]

 • مرادی جو، علی جان چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 41-60]

 • مرادی عباس آبادی، یاسر تأثیر فعالیت‌های هسته ای ایران بر همگرایی امنیتی در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 29-51]

 • میرترابی، سعید تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی دوم [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 101-120]

 • مرتضویان، سیدعلی ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی تهران(1384 -1394) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 77-98]

 • میرزاخانی، شهربانو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 119-148]

 • میرزاده کوهشاهی، مهدی اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 151-170]

 • میرزاده کوهشاهی، نادر اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 151-170]

 • میرزاده کوهشاهی، نادر جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 129-151]

 • مرشدی زاد، علی بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 77-103]

 • میرشفیعی لنگری، سید ابوالقاسم بیداری اسلامی و دومینوی تغییر حکومت در خاورمیانه [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 167-190]

 • میرفخرائی، سیدحسن بررسی اصل عدم مداخله و کاربرد زور در پرتو تحولات جهانی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 23-46]

 • میرکوشش، امیر هوشنگ تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 141-163]

 • میرکوشش، امیر هوشنگ سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 181-202]

 • مزروعی، خسرو پست مدرنیسم و جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 107-136]

 • مشهودی، علی تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 169-196]

 • مصلی نژاد، عباس ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

 • مطلبی، مسعود طبقات اجتماعی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-124]

 • مطلبی، مسعود بحران سرمایه اجتماعی و تحولات ساختاری در خاورمیانه؛ مطالعۀ موردی جامعه مصر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 69-92]

 • مطلبی، مسعود بازار سنتی، نهادهای وابسته و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-130]

 • مطلبی، مسعود اعتماد سازی پیش نیاز امنیت و نظام امنیت دسته جمعی در خلیج فارس [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 131-158]

 • مطلبی، مسعود رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 93-126]

 • مطلبی، مسعود آینده پژوهی امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر منظومه فکری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 61-80]

 • مطلبی، مسعود چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 1-20]

 • معاش ثانی، صبا فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 1-29]

 • معین آبادی، حسین بازتاب انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در تونس [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 187-205]

 • مفیدی احمدی، حسین اشاعه هنجارهای حقوق بشری از چشم انداز نظریه های روابط بین الملل(مطالعه موردی: دکترین مسؤولیت حمایت) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 197-220]

 • مقتدائی، مرتضی رابطه خانواده، دین و دولت و نقش آن در شکاف نسلی در ایران امروز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 93-112]

 • مقدس، محمود ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺼﺮ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 31-50]

 • مقری، حمید فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 1-29]

 • مقصودی، مجتبی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 73-92]

 • مقیمی، مهدی تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-144]

 • مکی، شادی ارزیابی تاثیر جریان بومی گرای تاریخ روشنفکری ایران بر توسعه سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-132]

 • مکی، شادی نظم گفتارهای توسعه سنجی در پارادایم پسا توسعه گرایی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 93-106]

 • مکی، شادی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 171-190]

 • ملک محمدی، حمیدرضا آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

 • منتظری، بهرام جایگاه دیپلماسی نفت در نظام اقتصاد جهانی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 111-130]

 • منتظری، مصطفی ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﺘﺮ ﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﻠﻜﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺪوﻟﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 163-192]

 • منوری، سید علی درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 33-42]

 • مهاجرانی، شباهنگ بررسی مفهوم روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در ایران معاصر؛ با تاکید بر دیدگاه های علی شریعتی و مرتضی مطهری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 55-86]

 • موحدی، محمدرضا تاثیر سیاست تنش زدایی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بر توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 149-172]

 • موحدی، محمدرضا بررسی استراتژی سیاست توسعه هسته‏ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 101-120]

 • موسوی، سیداحمد دیالکتیک نفی پسا صهیونیسم [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 47-76]

 • موسوی، سید سعید جهانی شدن و روند عام‌گرایی و خاص‌گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 75-95]

 • موسوی، سید محمدرضا ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ج.ا. اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 191-208]

 • موسوی، سید محمدرضا تهدیدات اخیر صلح و ابزارهای صلح سازی برای مقابله با تهدیدات [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 117-142]

 • موسوی، سید محمدرضا تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 1-30]

 • موسوی کراماتی، سید محمد تقی بررسی گستره ملاحظات سیاسی در گزارش های حدیثی علوم اسلامی با تاکید بر گزاره های اعتقادی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 53-74]

ن

 • نادری، محمد مهدی بازاندیشی معرفتی و مفهومی عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی و جان راولز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 117-146]

 • نادری، محمد مهدی ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻫﻮی رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 171-196]

 • نادری، محمد مهدی نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 81-100]

 • ناطقی، فاطمه ماهیت گفتمان انتقادی رسانه با دولت؛ مطالعه موردی: برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) از شروع تا انتخابات ریاست جمهوری 1396 [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 41-60]

 • نبوی، عبدالامیر تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 195-216]

 • نبوی، عبدالامیر موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • نجفی، سجاد حضور نظامی آمریکا در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 109-138]

 • نجفی، محمد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 149-160]

 • ندرلو، حمید نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 101-123]

 • نریمانی، گلناز چین؛ ابر قدرت شدن و چالش های آن [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 1-27]

 • نصیری، سوناز ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 181-194]

 • نصراللهی، فرشته ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 189-205]

 • نظری، عبداله جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 213-231]

 • نظری، علی اشرف ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 1-24]

 • نظری، علیرضا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 103-126]

 • نعیمی، علی اصغر سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 181-202]

 • نعیمی، محمدرضا ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-189]

 • نعمت الهی، نگین کیفیت بازنمایی خشونت کلامی در چارچوب منطق هویتی گفتمان نوبنیادگرایی؛ مطالعه موردی: داعش و بوکوحرام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 27-56]

 • نقدی پور، محمود مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 21-36]

 • نمازی شیشوان، آرش آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

 • نوابخش، مهرداد بررسی عوامل موثربراحساس آنومی (بی هنجاری)سیاسی؛ مطالعه موردی: شهروندان استان ایلام [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 21-52]

 • نوابخش، مهرداد بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه قومیت در رفتار انتخاباتی؛ مورد مطالعه قوم بختیاری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-54]

 • نوابخش، مهرداد درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 17-44]

 • نویدنیا، منیژه بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-52]

 • نوذری گرمه خانی، محمدباقر دلایل و بسترهای شکل گیری کمیته ملیون ایرانی برلین در جنگ جهانی اول [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 187-202]

 • نوری، مختار تحول پارادایمی از نوسازی سیاسی مدرن به پسامدرنیسم: مطالعه موردی احزاب و جنبش های اجتماعی جدید [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 1-26]

 • نوری، مختار ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ: ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 207-232]

 • نوری، مختار درنیته محل تضارب آراء [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-128]

 • نوری، نسیبه تاثیر انسان شناسی بر تفسیر مفهوم آزادی در اندیشه آیت اله محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 51-74]

 • نوری اصل، احد تحولات سوریه؛ دولت درمانده و بازیگران خارجی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 89-110]

 • نوری اصل، احد تحول یا تغییر گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقایسه سیاست خارجی دوران احمدی نژاد و روحانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 79-107]

 • نوری اصل، احد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 143-170]

 • نوری اصل، احد ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]

 • نوریان فر، عزالدین بررسی عوامل موثربراحساس آنومی (بی هنجاری)سیاسی؛ مطالعه موردی: شهروندان استان ایلام [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 21-52]

 • نوروزی، رحیم تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 1-30]

و

 • وزیری، مهدی مقایسه برنامه سیاست داخلی سه کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران ( سید محمد خاتمی 1376، محمود احمدی نژاد 1384، حسن روحانی 1392) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 39-56]

 • ویسی، سارا بررسی تقابلات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سوریه؛ در چهارچوب رهیافت تلفیقی سازه انگاری- واقع گرایی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-52]

 • وفاجو، فریبرز ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 191-211]

 • ولی زاده، اکبر چالش‌ها‌ی فرانظری نظریه نئورئالیستی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 161-180]

ه

 • هاشمی، سید حسین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 195-234]

 • هرسنی، صلاح الدین ارزیابی تاثیر جریان بومی گرای تاریخ روشنفکری ایران بر توسعه سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-132]

 • هرسنی، صلاح الدین نظم گفتارهای توسعه سنجی در پارادایم پسا توسعه گرایی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 93-106]

 • هرسنی، صلاح الدین تحلیل گفتمانی نقش توهم توطئه و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی سیاسی ایران معاصر [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 1-30]

ی

 • یزدانی، عنایت الله دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 147-168]

 • یزدانی، عنایت اله دلایل گسترش ناتو به خاورمیانه؛ مطالعه موردی خلیج فارس [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 131-156]

 • یزدانی، عنایت اله ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-90]

 • یعقوبی فر، حامد نقش اتاق های فکر در سیاستگذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه با تاکید بر دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 57-86]

 • یوسفی، حسن ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی تهران(1384 -1394) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 77-98]

 • یوسف جمالی، محمدکریم نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) [دوره 10، شماره 40، 1397]