ا

 • ابراهیمی فر، طاهره نقش اتاق های فکر در سیاستگذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه با تاکید بر دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 57-86]

 • ابطحی، سیدمصطفی ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ج.ا. اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 191-208]

 • اختیاری امیری، رضا تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و الزامات امنیتی تاثیرگذار درگسترش ناتو؛ با تاکید برامنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 87-116]

 • اردستانی، احمد بخشایش بازخوانی سنت در اندیشه اسلامی؛ مقایسه نقد عقل اسلامی محمد ارکون و نقد عقل عربی محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 1-25]

 • ایزدی، جهانبخش ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-76]

 • ازغندی، سید علیرضا ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-22]

 • امیری، سروش راﻫﺒﺮدﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر (2015-2000) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 161-184]

 • امینیان، صدیقه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 119-148]

ب

 • بهرامی، رستم ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-90]

 • بهرکشکول، حجت الله روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-24]

ت

 • تاجیک، محمدرضا کیفیت بازنمایی خشونت کلامی در چارچوب منطق هویتی گفتمان نوبنیادگرایی؛ مطالعه موردی: داعش و بوکوحرام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 27-56]

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 171-190]

ح

 • حسام قاضی، روژان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 149-160]

خ

 • خداوردی، حسن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 121-150]

 • خراسانی اسمعیلی، پریسا بررسی مقایسه ای نقش سیاست دو ستونی آمریکا در سیاست خارجی ایران و عربستان در دوره پهلوی دوم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 161-180]

 • خسروی یکتا، عباس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 25-50]

 • خشنودی، هادی نقش تروریسم سایبری در تهدید علیه امنیت ایران و راه‌های پیشگیری از آن [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 199-212]

 • خوش فر، غلامرضا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 119-148]

ر

 • رضایی، علیرضا ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 23-48]

 • روزبه گل افشانی، عبداله ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 185-202]

س

 • ساجدی، امیر ریشه یابی مؤلفه های تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 139-160]

 • سرلک، کتایون بازاندیشی معرفتی و مفهومی عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی و جان راولز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 117-146]

 • سرمست، بهرام ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 49-64]

ش

 • شیرخانی، علی زندگی دین مدارانه در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 105-138]

 • شمسینی غیاثوند، حسن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 99-120]

ص

 • صالحی نجف آبادی، عباس روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-24]

 • صدیق، میر ابراهیم نگاه نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در منطقه اورآسیا [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 167-197]

 • صولتی سروندی، حسین ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 149-160]

ط

 • طالعی حور، رهبر ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-90]

 • طاهری، ابوالقاسم واکنش جلال آل احمد در مواجهۀ با غربزدگی و راه حل آن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 1-26]

ع

 • عابدینی، حسن ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-76]

 • عباسی فرد، محمدرضا جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 213-231]

 • عبدالهی، سامان جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 213-231]

 • عظیمی، فاطمه نقش تروریسم سایبری در تهدید علیه امنیت ایران و راه‌های پیشگیری از آن [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 199-212]

غ

 • غراوی، مریم استراتژی نظامی- امنیتی آمریکا در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2016-2001) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 195-212]

ف

 • فتحی، سروش دولت و بازیگران غیر دولتی در عراق پسا صدام؛ مطالعه موردی فلوجه عراق(2016-2004) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 87-104]

 • فتحی پور، مسعود ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 181-194]

 • فرهادیان، فروغ بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه قومیت در رفتار انتخاباتی؛ مورد مطالعه قوم بختیاری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-54]

ق

 • قابل رحمت، فاطمه دولت و بازیگران غیر دولتی در عراق پسا صدام؛ مطالعه موردی فلوجه عراق(2016-2004) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 87-104]

 • قاسمی تنها، نسرین ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 151-170]

 • قامت، جعفر ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 91-118]

 • قلعه دار، فراز ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 181-194]

ک

 • کیانی، جواد ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 185-202]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 25-50]

گ

 • گلپرور، مجید بررسی مقایسه ای نقش سیاست دو ستونی آمریکا در سیاست خارجی ایران و عربستان در دوره پهلوی دوم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 161-180]

ل

 • لعل علیزاده، محمد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 151-170]

م

 • مایلی، محمد رضا بررسی مفهوم روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در ایران معاصر؛ با تاکید بر دیدگاه های علی شریعتی و مرتضی مطهری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 55-86]

 • مالکی، محمد بازخوانی سنت در اندیشه اسلامی؛ مقایسه نقد عقل اسلامی محمد ارکون و نقد عقل عربی محمد عابد الجابری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 1-25]

 • محمدزاده، علی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 49-64]

 • مرادی جو، علی جان واکنش جلال آل احمد در مواجهۀ با غربزدگی و راه حل آن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 1-26]

 • مرادی جو، علی جان ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-22]

 • مرتضویان، سیدعلی ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی تهران(1384 -1394) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 77-98]

 • میرزاخانی، شهربانو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 119-148]

 • مطلبی، مسعود بازار سنتی، نهادهای وابسته و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-130]

 • مکی، شادی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 171-190]

 • مهاجرانی، شباهنگ بررسی مفهوم روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در ایران معاصر؛ با تاکید بر دیدگاه های علی شریعتی و مرتضی مطهری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 55-86]

 • موسوی، سید محمدرضا ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ج.ا. اﯾﺮان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 191-208]

ن

 • نادری، محمد مهدی بازاندیشی معرفتی و مفهومی عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی و جان راولز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 117-146]

 • نجفی، محمد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 149-160]

 • نصیری، سوناز ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 181-194]

 • نظری، عبداله جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 213-231]

 • نعمت الهی، نگین کیفیت بازنمایی خشونت کلامی در چارچوب منطق هویتی گفتمان نوبنیادگرایی؛ مطالعه موردی: داعش و بوکوحرام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 27-56]

 • نوابخش، مهرداد بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه قومیت در رفتار انتخاباتی؛ مورد مطالعه قوم بختیاری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-54]

ی

 • یزدانی، عنایت اله ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-90]

 • یعقوبی فر، حامد نقش اتاق های فکر در سیاستگذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه با تاکید بر دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 57-86]

 • یوسفی، حسن ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی تهران(1384 -1394) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 77-98]