آ

 • آقاحسینی، علیرضا تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 105-127]

ا

 • ابراهیمی فر، طاهره درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 33-42]

 • ازغندی، علیرضا راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 47-64]

 • اسماعیلی، علیرضا نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی در شهرستان گنبد کاووس (1390) [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 127-144]

 • امیراحمدی، رحمت الله وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 129-156]

 • امینی، آرمین ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺤﺮک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 97-126]

 • امینی، علی اکبر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-46]

ت

 • ترابی، قاسم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]

 • ترکمان، فرح ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-189]

 • توسلی رکن آبادی، مجید ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 65-81]

 • توفیق، ابراهیم ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 145-162]

ج

 • جمالزاده، ناصر ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﺘﺮ ﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﻠﻜﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺪوﻟﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 163-192]

ح

 • حسینی، سیدجواد وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 129-156]

خ

 • خلفخانی، مهدی ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 43-70]

د

 • دارابی، علی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-72]

ذ

 • ذبیحی، رضا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺤﺮک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 97-126]

ر

 • رحیمی، رئوف تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 105-127]

 • رضائی، سجاد تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 105-127]

 • رضائی، علیرضا اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 1-32]

 • رضی سنجانی، امیر رضا ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 145-162]

ز

 • زیباکلام، صادق ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 25-42]

س

 • سیف زاده، حسین ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]

 • سلیمی، ملیحه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

ش

 • شاکری خوئی، احسان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-46]

 • شجاعیان، محمد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 65-81]

 • شریعت نیا، کاظم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 93-126]

 • شمسینی غیاثوند، حسن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎزی و ﺗﺤﺮﻳﻒ اﺳﻼم [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 71-96]

ص

 • صولت، رضا راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 47-64]

ع

 • عبداله پور، محمدرضا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 25-42]

 • عرب، منیره ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 73-92]

ق

 • قربانپور، سمیه ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 43-70]

ک

 • کمالی، حبیب اله ﻧﻘﺾ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 127-150]

گ

 • گنجی، قربانعلی وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 129-156]

م

 • میرزاده کوهشاهی، مهدی اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 151-170]

 • میرزاده کوهشاهی، نادر اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 151-170]

 • مصلی نژاد، عباس ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 83-104]

 • مطلبی، مسعود رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 93-126]

 • مقصودی، مجتبی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 73-92]

 • منتظری، مصطفی ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﺘﺮ ﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﻠﻜﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺪوﻟﻪ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 163-192]

 • منوری، سید علی درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 33-42]

ن

 • نادری، محمد مهدی ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻫﻮی رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 171-196]

 • نظری، علی اشرف ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 1-24]

 • نعیمی، محمدرضا ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-189]

 • نوری اصل، احد ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]