آ

 • آریش، فردین بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]

ا

 • اختیاری امیری، رضا ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 63-102]

 • ایرانی، محمد بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]

 • ازغندی، علیرضا واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-2]

 • اسکندری چراتی، آذر بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت سیاسی زنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 99-124]

 • اصغری، علی اصغر فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 49-76]

 • امام زاده فرد، پرویز خط مشی های روسای جمهوری آمریکا نسبت به شاه و آثار آن ها بر تحولات سیاسی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 145-176]

 • امیراحمدی، رحمت اله فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 49-76]

 • امیرمظاهری، امیر مسعود بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-52]

 • امینی، آرمین تبیین و تحلیل سازه انگارنه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 57-74]

ب

 • بخشایش اردستانی، احمد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 25-44]

 • برزگر، خدیجه ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-62]

ت

 • ترکاشوند، ایمان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 103-126]

ج

 • جدیدی، ناصر نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) [دوره 10، شماره 40، 1397]

 • جعفرآبادی، ابوطالب تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 186-159]

 • جلالی، محمود تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-144]

 • جمشیدی، محمدحسن هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]

 • جمشیدی، محمدحسین هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]

 • جهانگیری، سعید واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-2]

 • جوانپور هروی، عزیز تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 1-30]

ح

 • حاجی سیاری، مهدی نقش آمایش بنیادین در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 77-96]

 • حاضری، علی محمد مقایسه برنامه سیاست داخلی سه کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران ( سید محمد خاتمی 1376، محمود احمدی نژاد 1384، حسن روحانی 1392) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 39-56]

 • حیدرقلی زاده، جعفر تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-144]

 • حسن پور، جمیل سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-194]

خ

 • خالقی نژاد، مریم پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 135-157]

 • خانی، عادل تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 121-144]

 • خداوردی، حسن راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-94]

د

 • دارابی، علی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 103-126]

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی بررسی گستره ملاحظات سیاسی در گزارش های حدیثی علوم اسلامی با تاکید بر گزاره های اعتقادی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 53-74]

 • دیانت، محسن تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 121-144]

 • داودی، علی اصغر جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]

ذ

 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]

ر

 • رحیمی، غلامرضا نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) [دوره 10، شماره 40، 1397]

 • رحمتی، فرزانه راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-94]

 • رستمی، مسعود رویکرد ایدئولوژیک حزب توده نسبت به جامعه مدنی: 32-1320 [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 187-212]

 • رضایی جوزانی، نیکو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 25-44]

 • روشن چشم، حامد تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 121-144]

ز

 • زارع مهدوی، قادر آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 75-98]

 • زیباکلام، صادق رویکرد ایدئولوژیک حزب توده نسبت به جامعه مدنی: 32-1320 [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 187-212]

س

 • ساعی، احمد برنامه هسته ای ایران و تحریم نفتی اتحادیه اروپا، علل و نتایج [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 19-28]

 • ساعی، احمد پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 135-157]

 • سبزی، داود هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]

 • سیفی، عبدالمجید پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 135-157]

 • سلطانی، فخرالدین سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-194]

 • سلیمانی گلی، یونس رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 31-48]

 • سنگی، لیلا تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 195-216]

 • سهرابی، محمد آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 75-98]

ش

 • شادمانی، مهدیه دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 147-168]

 • شیرخانی، علی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-62]

ص

 • صالحی خنار، محبوبه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 63-102]

 • صدیقی، بهرنگ تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 186-159]

ع

 • عباسی، مهدی دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران؛ آمریکا در عصر جدید [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 95-112]

 • عرب، عباسعلی بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-52]

 • عیوضی، محمدرحیم سیرتحول روش شناختی؛ از علم گرایی در قلمروی دیدگاه های تجربه گرا تا رهیافت های پست مدرن در اندیشه سیاسی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 1-18]

ف

 • فقیه حبیبی، علی تاثیر کنوانسیون 1980سلاح های متعارف خاص بر حقوق بشر دوستانه [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-196]

 • فلاح، محمد تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 97-120]

 • فلاح، محمد تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 169-196]

 • فلاح نژاد، علی تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 97-120]

 • فلاح نژاد، علی تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 169-196]

ق

 • قاسمیان، علی عملکرد جنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد و آینده آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 145-170]

 • قرشی، مجتبی جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]

 • قنبری سلحشور، محمدرضا دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران؛ آمریکا در عصر جدید [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 95-112]

ک

 • کاظمی، شمسی برنامه هسته ای ایران و تحریم نفتی اتحادیه اروپا، علل و نتایج [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 19-28]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 31-48]

 • کفاشی، مجید تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 186-159]

م

 • مجاهدی، محمد مهدی تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 195-216]

 • مجتهدی زنجیرآباد، ابوالقاسم سیرتحول روش شناختی؛ از علم گرایی در قلمروی دیدگاه های تجربه گرا تا رهیافت های پست مدرن در اندیشه سیاسی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 1-18]

 • محمود زاده، فاطمه تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 97-120]

 • مشهودی، علی تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 169-196]

 • مقیمی، مهدی تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-144]

 • موسوی، سید محمدرضا تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 1-30]

 • موسوی کراماتی، سید محمد تقی بررسی گستره ملاحظات سیاسی در گزارش های حدیثی علوم اسلامی با تاکید بر گزاره های اعتقادی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 53-74]

ن

 • نبوی، عبدالامیر تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 195-216]

 • نظری، علیرضا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 103-126]

 • نویدنیا، منیژه بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-52]

 • نوروزی، رحیم تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 1-30]

و

 • وزیری، مهدی مقایسه برنامه سیاست داخلی سه کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران ( سید محمد خاتمی 1376، محمود احمدی نژاد 1384، حسن روحانی 1392) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 39-56]

ی

 • یزدانی، عنایت الله دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 147-168]

 • یوسف جمالی، محمدکریم نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) [دوره 10، شماره 40، 1397]