آ

ا

 • ابطحی، سید مصطفی پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • ابطحی، سید مصطفی بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • احتشامی نیا، محسن صف بندی سیاسی– اجتماعی در عصر امام حسن(ع) با تاکید بر معیارهای قرآنی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 169-190]

 • احمدی، حمید پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • ایزدی اودلو، عظیم پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • ازغندی، سید علیرضا نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-45]

 • ازغندی، علیرضا پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

 • ازغندی، علیرضا پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • اسلامی، سعید بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر سطح نگرش دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 77-92]

 • اطهری، اسدالله زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • امجدیان، احسان کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 191-212]

 • امیدی، علی تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 21-48]

 • امینی، آرمین نگاه پست مدرن به بحران های بین المللی زیست محیطی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 147-168]

 • امینی، علیرضا بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

ب

 • بایبوردی، اسماعیل بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 19-56]

 • بخشی، رامین تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • بخشایش اردستانی، احمد جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 69-90]

 • برزنجه عطری، سید رحمت اله تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • بیگ جانی، زهرا حوزه عمومی و شبکه های اجتماعی؛ مطالعه موردی گروه "همه ما خالد سعید هستیم" [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 97-114]

 • بوشاسب گوشه، فیض الله مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 21-36]

ت

 • ترابی فارسانی، سهیلا مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 21-36]

 • توسلی رکن آبادی، مجید پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 1-20]

ج

 • جعفری، علی اکبر تأثیر اسطوره‌ها بر هویت یابی دولت قرقیزستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-76]

 • جعفری موحد، حسین فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-22]

 • جهانگیری، سعید زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

چ

 • چهرآزاد، سعید پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

ح

 • حاجی تبار فیروزجایی، حسن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 195-234]

 • حاجی سیاری، مهدی شناسایی کنشگران، عوامل، پیشران ها و عدم قطعیت های موثر بر آینده جریان بیداری اسلامی در تونس [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 141-160]

 • حجازی، الهه موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • حیدری، عباس آینده پژوهی امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر منظومه فکری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 61-80]

 • حیدر پور، ماشاالله ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 191-211]

خ

 • خراسانی اسمعیلی، پریسا آینده پژوهی نقش دیپلماسی فرهنگی در منزلت سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر گردشگری [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 49-68]

 • خسروی، ملکتاج تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

د

 • دهقان، نبی اله ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 115-148]

ذ

 • ذاکری، مهدخت بررسی رابطۀ فرایند شناسایی حداکثری و ناامنی انسانی در غرب آسیا؛ مطالعه موردی داعش [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 149-166]

ر

 • رحمانی راد، اعظم صف بندی سیاسی– اجتماعی در عصر امام حسن(ع) با تاکید بر معیارهای قرآنی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 169-190]

 • رضایی، علیرضا تاثیر سیاست تنش زدایی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بر توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 149-172]

 • رفیع، حسین بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 113-148]

 • رکابیان، رشید تبیین رابطه دولت و جامعه در عصر محمدرضا شاه (1332-1320) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • رنجبر، مقصود ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 191-211]

ز

 • زارعی، علی وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 167-190]

 • زیبا کلام، صادق بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • زیباکلام مفرد، صادق آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

س

 • ساعی، احمد آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

 • ساعی، زهرا تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 125-145]

 • سنگی، لیلا موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

ش

 • شجاعی، محمد کاظم تأثیر اسطوره‌ها بر هویت یابی دولت قرقیزستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-76]

 • شیرخانی، علی فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-22]

 • شیرزادی، رضا توسعه و توسعه ی انسانی در قطر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 173-194]

 • شفیعی، نوذر تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 21-48]

 • شمس الدین نژاد، مجید نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-45]

 • شمسینی غیاثوند، حسن کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 191-212]

ص

 • صالحی، حمید تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

 • صائبی، غلامرضا بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر سطح نگرش دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 77-92]

 • صدری، محمدفاضل بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

ط

 • طالعی حور، رهبر تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 21-48]

 • طاهری، ابوالقاسم پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 1-18]

 • طاهری، ابوالقاسم نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-45]

 • طاهری، ابوالقاسم بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 81-100]

 • طبرسا، نقی جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 69-90]

ع

 • عباس‌زاده مرزبالی، مجید بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 113-148]

 • عبدالله پور، محمدرضا تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 125-145]

 • علیپور، حسین تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 125-145]

 • عمویی، حامد زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

ف

 • فارسی جوکار، حسن حوزه عمومی و شبکه های اجتماعی؛ مطالعه موردی گروه "همه ما خالد سعید هستیم" [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 97-114]

 • فرهادی، محمدرضا تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-20]

ق

 • قربانی، مهدی جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 69-90]

ک

 • کریمیان، علیرضا بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 19-56]

 • کریمی فیروزجایی، علی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 195-234]

 • کشیشیان سیرکی، گارینه نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 101-123]

گ

 • گلپرور، مجید آینده پژوهی نقش دیپلماسی فرهنگی در منزلت سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر گردشگری [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 49-68]

م

 • مجاهدی، محمدمهدی موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • محمد میرزایی، حمید ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 115-148]

 • مدیرشانه چی، محسن وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور در دوره قاجار [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 167-190]

 • مطلبی، مسعود آینده پژوهی امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر منظومه فکری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 61-80]

 • مقتدائی، مرتضی رابطه خانواده، دین و دولت و نقش آن در شکاف نسلی در ایران امروز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 93-112]

 • ملک محمدی، حمیدرضا آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

 • موحدی، محمدرضا تاثیر سیاست تنش زدایی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بر توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 149-172]

ن

 • نبوی، عبدالامیر موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 47-68]

 • ندرلو، حمید نقش بازار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با تأکید بر رهیافت نهادگرایی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 101-123]

 • نقدی پور، محمود مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 21-36]

 • نمازی شیشوان، آرش آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 69-98]

و

 • وفاجو، فریبرز ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 191-211]

ه

 • هاشمی، سید حسین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 195-234]