بر اساس نویسندگان

آ

 • آب سالان، عباس [1] کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
 • آخوندی نعمت آباد، هادی [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • آدمی، علی [1] داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 • آدمی، علی [1] عضو هیات علمی و استادیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • آدمی، علی [1] استادیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • آدمی، علی [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • آذری، آرزو [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • آریش، فردین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی محض، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • آقاحسینی، علیرضا [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 • آهنگران، روح الله [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ا

 • ابراهیمی، علی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابراهیمی، علی [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران
 • ابراهیمی فر، طاهره [1] دانشیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابراهیمی فر، طاهره [1] داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰی
 • ابطحی، سیدمصطفی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابطحی، سیدمصطفی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابطحی، سید مصطفی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ابطحی، سید مصطفی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابطحی، سید مصطفی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله [1] دانشیار گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابوذری لطف، مرضیه [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احتشامی نیا، محسن [1] استادیار گروه علوم قران و حدیث، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد جعرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • احمدی، حمید [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • احمدی، حمید [1] عضو هیات علمی و استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • احمدیان، قدرت [1] استادیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • احمدیان، قدرت [1] عضو هیات‌علمی و استادیار گروه علوم‌سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • احمدی قزوینی، عباس [1] عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیار گروه جغرافیای واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اختیاری امیری، رضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • اختیاری امیری، رضا [1] د
 • ایرانی، محمد [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • اردستانی، احمد بخشایش [1] د
 • ایزدی، جهانبخش [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایزدی اودلو، عظیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دنشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ازغندی، دکترسیدعلیرضا [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ازغندی، سید علیرضا [1] اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان: اﯾﺮان
 • ازغندی، سید علیرضا [1] ستاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ازغندی، علیرضا [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسؤول).
 • ازغندی، علیرضا [1] اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق، اﻟﻬﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • ازغندی، علیرضا [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ازغندی، علیرضا [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).
 • ازغندی، علیرضا [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • اژدری، بهناز [1] استاد یار گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • استوار، مجتبی [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
 • اسکندری چراتی، آذر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • اسلامی، سعید [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
 • اسماعیلی، علیرضا [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • اسماعیلی، علیرضا [1] عضو هیات ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ شناسی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ
 • اسماعیل اسدی، رمضان [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • اشرفی، اکبر [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اشرفی، اکبر [1] عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اصبغی، حسین [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • اصبغی، حسین [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • اصغری، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • اطاعت، جواد [1] عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران
 • اطهری، اسدالله [1] استادیار علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • اطهری، سید اسداله [1] عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
 • افشاری، داوود [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • افشاری، داوود [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • امام جمعه زاده، سیدجواد [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • امام جمعه زاده، سیدجواد [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت و داﻧﺸﻴﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • امام زاده فرد، پرویز [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • امام‌زاده‌فرد، پرویز [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • امانلو، حسین [1] دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • امجدیان، احسان [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • امیدی، علی [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • امیری، سروش [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ تهران، ایران
 • امیری، علی [1] استادیار گروه علوم جغرافیایی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • امیری، مجاهد [1] عضو هیات علمی، واحد اقلید، دانشگاه آزاد اسلامی، اقلید، ایران
 • امیراحمدی، رحمت الله [1] عضو هیات علمی و مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • امیراحمدی، رحمت اله [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • امیرمظاهری، امیر مسعود [2] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • امینی، آرمین [1] دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • امینی، آرمین [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • امینی، آرمین [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت واﺣﺪ ﻛﺮج، ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
 • امینی، آرمین [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • امینی، آرمین [1] عضو هیات علمی و استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • امینی، رضا [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • امینی، علی اکبر [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز
 • امینی، علی اکبر [1] عضو هیأتﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ
 • امینی، علیرضا [1] استادیار روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • امینیان، صدیقه [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، آزادﺷﻬﺮ، اﯾﺮان
 • امینی نیا، عاطفه [1] استادیار گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • انتقامی، عزیزه [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران

ب

 • بای، اکرم [1] دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بای، عبدالرضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • بای، عبدالرضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • بای، عبدالرضا [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • بایبوردی، اسماعیل [1] دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه
 • باقری دولت آبادی، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • بیانی، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • بخشی، رامین [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بخشی، رامین [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • بخشایش اردستانی، احمد [1] عضو هیات علمی و دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • بخشایش اردستانی، احمد [1] استاد گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بخشایش اردستانی، احمد [1] اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • بخشی تلیابی، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
 • براتعلی پور، مهدی [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • براری ریکنده، خدایار [1] استادیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برزگر، خدیجه [1] دکتری مطالعات زنان داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ، ﻗﻢ، اﯾﺮان
 • برزگر، کیهان [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • برزنجه عطری، سید رحمت اله [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برندگی، بدری [1] دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بزرگمهری، مجید [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ زﻧﺠﺎن
 • بیژن، عارف [1] کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، ایران
 • بصیری، محمدعلی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بیگ جانی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
 • بلباسی، میثم [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران
 • بهرامی، رستم [1] داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • بهرکشکول، حجت الله [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • بهمن، شعیب [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 • بوژمهرانی، حسن [1] دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • بوشاسب گوشه، فیض الله [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)

پ

 • پاک نیا، محبوبه [1] استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • پیرویسی، معصومه [1] دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحدقم، قم، ایران
 • پور آخوندی، نادر [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
 • پورکریمی، محسن [1] کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ت

 • تاجیک، محمدرضا [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه [1] استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تدین راد، علی [1] داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 • ترابی، قاسم [1] داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • ترابی، قاسم [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻫﻤﺪان
 • ترابی، محمد [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحدقم، قم، ایران
 • ترابی فارسانی، سهیلا [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • ترکاشوند، ایمان [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ، تهران، ایران
 • ترکمان، فرح [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
 • تمیزکار مستقیم، محمد [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • تنهاتن ناصری، ایرج [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • توحیدفام، محمد [1] دانشیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • توحید فام، محمد [1] دانشیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • توسلی رکن آبادی، مجید [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • توسلی رکن آبادی، مجید [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • توسلی رکن آبادی، مجید [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • توفیق، ابراهیم [1] اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل

ج

 • جالینوسی، احمد [1] استادیار روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جباری ثانی، عباسعلی [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
 • جدیدی، ناصر [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • جرست شمس آبادی، هاجر [1] کارشناس ارشد مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جعفری، علی اصغر [1] دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اکبر [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • جعفری، علی اکبر [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفرآبادی، ابوطالب [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • جعفری موحد، حسین [1] دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • جعفری نزاد، مسعود [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • جلالی، محمود [1] دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جمالی آشتیانی، حسین [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.
 • جمالزاده، ناصر [1] داﻧﺸﻴﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع)
 • جمشیدی، محمدحسن [1] کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جمشیدی، محمدحسین [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جمشیدی راد، جعفر [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • جهانگیری، سعید [1] دانش‌آموخته دکتری گروه علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، واحد علوم و تحقیات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران.
 • جهانگیری، سعید [1] دانش آموخته دوره دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهانگیری، سعید [1] دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • جوانپور هروی، عزیز [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چ

 • چهرآزاد، سعید [1] دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • چهرآزاد، سعید [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ح

خ

 • خادمی، امین [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • خالقی دامغانی، احمد [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • خالقی نژاد، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خانی، عادل [1] دکتری مردم شناسی از دانشگاه پکن و رایزن فرهنگی ایران در چین
 • خداپرست، یونس [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﯾﺎﺳﻮج
 • خداوردی، حسن [1] استادیار روابط بین الملل، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران
 • خداوردی، حسن [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران
 • خداوردی، حسن [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران
 • خراسانی اسمعیلی، پریسا [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • خراسانی اسمعیلی، پریسا [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • خراسانی اسمعیلی، پریسا [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران.
 • خسروی، محمدعلی [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
 • خسروی، محمدعلی [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز
 • خسروی، ملکتاج [1] استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خسروی یکتا، عباس [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران
 • خشنودی، هادی [1] د
 • خضری، محمد [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران
 • خلفخانی، مهدی [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • خلفخانی، مهدی [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • خلفخانی، مهدی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪﮔﺮﻣﺴﺎر
 • خوش فر، غلامرضا [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان

د

 • دارابی، علی [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 • دارابی، علی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ
 • دارابی، علی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
 • دارابی، علی [1] دانشیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی [1] استاد علوم و قرآن حدیث دانشگاه قم
 • دیانت، محسن [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • داودی، علی اصغر [1] استادیار علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • داودی، علی اصغر [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ
 • داوودی، علی اصغر [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • درخشنده لزرجانی، مریم [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • دهقان، یدالله [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • دهقان، نبی اله [1] عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
 • دوست محمدی، احمد [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • دولت آبادی، هادی [1] استادیار گروه آموزشی مطالعات فرانسه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ذ

 • ذاکری، مهدخت [1] دانش آموخته مقطع دکتری روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ذاکریان، مهدی [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذبیحی، رضا [1] داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
 • ذوالفقاری، ابوالفضل [1] استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • ذوالفقاری، وحید [1] دانشجوی دکترای سیاست تطبیقی، دانشگاه بامبرگ، آلمان

ر

 • رازانی، احسان [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
 • ربیعی، اسماعیل [1] دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رجایی نژاد، محمد [1] دانشجوی دکترای تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 • رحیمی، رئوف [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 • رحیمی، غلامرضا [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • رحمانی راد، اعظم [1] کارشناس ارشد علوم قرآنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحمانی مهر، مهناز [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
 • رحمتی، فرزانه [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحیمی جهان آبادی، جلیل [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • رستمی، مسعود [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • رشاد، معصومه [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • رشیدی، احمد [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رضایی، علیرضا [1] داﻧﺸﯿﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ الملل، واﺣﺪ ﻫﻤﺪان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻫﻤﺪان، اﯾﺮان
 • رضایی، علیرضا [1] دانشیارگروه روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • رضایی، علیرضا [1] دانشیارگروه روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران(نویسنده مسؤول).
 • رضایی، علیرضا [2] عضو هیات‌علمی و استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان
 • رضایی، علیرضا [1] دانشیارگروه روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • رضایی، قاسم [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ، ایران
 • رضایی جوزانی، نیکو [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
 • رضائی، سجاد [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 • رضائی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی و استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • رضائی، علیرضا [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻫﻤﺪان
 • رضی سنجانی، امیر رضا [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
 • رفیع، حسین [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران
 • رفیع، حسین [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران
 • رفیع، حسین [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران
 • رفیع، حسین [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رکابیان، رشید [1] هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایت الله بروجردی
 • رنجبر، مقصود [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • رنجبری، کمال [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رنجبرمحمدی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • روزبه گل افشانی، عبداله [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﻦ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • روشنایی، علی [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران
 • روشن چشم، حامد [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • روشن چشم، حامد [1] دکترای جامعه شناسی سیاسی و مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ز

 • زارعی، علی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • زارعی، غفار [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران
 • زارع مهدوی، قادر [1] دکترای علوم سیاسی- گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زیباکلام، صادق [1] عضو هیأت علمی و استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • زیباکلام، صادق [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • زیباکلام، صادق [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • زیباکلام، صادق [1] اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • زیبا کلام، صادق [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • زیباکلام مفرد، صادق [1] استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زرقانی، سیدهادی [1] دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • زیرکی حیدری، علی [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

س

 • ساجدی، امیر [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • ساجدی، امیر [1] عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ساجدی، امیر [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سازمند، بهاره [1] عضو هیات علمی و دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
 • ساعی، احمد [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ساعی، احمد [1] عضو هیأت علمی و دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ساعی، احمد [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • ساعی، احمد [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ساعی، احمد [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)
 • ساعی، احمد [1] دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ساعی، زهرا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سبزی، داود [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سبزی، داود [1] دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سجادی، سیدفرهاد [1] استادیار علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سجادی، مرضیه [1] دانش آموخته ارشد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سخایی، الهام [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮج
 • سرایلو، حسن [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مینودشت
 • سررشته ایزد موسی، فاطمه [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرلک، کتایون [1] a
 • سرلک، کتایون [1] دکتری جامعه شناسی، دانشگاه حیدرآباد، حیدرآباد، هندوستان
 • سرمست، بهرام [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم سیاسی، دانشگاه پیام نور، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
 • سرمست، بهرام [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﺒﺮﻳﺰ
 • سیفی، عبدالمجید [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه ایت الله العظمی بروجردی(ره)، بروجرد، ایران
 • سیف زاده، حسین [1] اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ در ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮی ﮐﺎﻟﺞ، ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ.
 • سیف زاده، سیدحسین [1] اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • سلطانی، فخرالدین [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سلیمی، ملیحه [1] کارشناسی ارشد و فارغ التحصیل MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • سلیمانی گلی، یونس [1] کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج
 • سیناپور، ذبیح الله [1] کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران
 • سنگی، لیلا [1] دانش آموخته دکتری علوم سیاسی(مسائل ایران)، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سنگی، لیلا [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سهرابی، محمد [1] دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

ش

 • شادمانی، مهدیه [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شاکری خوئی، احسان [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • شاکری خوئی، احسان [1] داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ
 • شجاعی، محمد کاظم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، ایران
 • شجاعیان، محمد [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • شیراوند، صارم [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیر توماج، امیر [1] دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • شیرخانی، علی [1] دانشیار علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • شیرخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • شیرخانی، علی [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • شیرخانی، علی [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد قم. قم، ایران.
 • شیرخانی، علی [1] دانشیار علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • شیرخانی، علی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻢ
 • شیرخانی، علی [1] عضو هیات‌علمی و استادیار علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • شیرزادی، رضا [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • شیرزادی، رضا [1] عضو هیأت علمی و استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • شیرزادی، رضا [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحم کرج
 • شیرزادی، رضا [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮج
 • شریعتی، شهروز [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺎﻫﺮود
 • شریعت نیا، کاظم [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ
 • شریفی، افسانه [1] داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﻲ علوم سیاسی داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • شعاع هاشمی، سیدمحمود [1] کارشناسی ارشد مدیریت امنیت ملی، گرایش مدیریت مقابله با بیوتروریسم
 • شفیعی، نوذر [1] استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شمسی، جواد [1] کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • شمس الدین نژاد، مجید [1] دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شمسینی غیاثوند، حسن [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • شمسینی غیاثوند، حسن [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن
 • شمسینی غیاثوند، حسن [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.
 • شمسینی غیاثوند، حسن [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • شمینی غیاثوند، حسن [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
 • شهرام نیا، سیدامیرمسعود [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ص

 • صادق فامیان قدیم، محمد تقی [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهرانف ایران
 • صالحی، حمید [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صالحی، عباس [1] استادیارگروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • صالحی، عباس [1] عضو هیات‌علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان
 • صالح ابادی، ریحانه [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صالحی خنار، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • صالحی نجف آبادی، عباس [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • صائبی، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • صحرانورد، بهنام [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صداقتی فرد، مجتبی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر
 • صدری، محمدفاضل [1] دانش اموخته دکتری تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،
 • صدیق، میر ابراهیم [1] د
 • صدیقی، بهرنگ [1] استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • صدیق بطحائی، میرابراهیم [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
 • صولت، رضا [1] داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و تحقیقات
 • صولتی سروندی، حسین [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

ط

 • طالبی، یدالله [1] کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه اسلامی، واحد مینودشت
 • طالبی، عباسعلی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران.
 • طالعی حور، رهبر [1] استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه فارابی، تهران، ایران(نویسنده مسؤول)
 • طالعی حور، رهبر [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، ابوالقاسم [1] عضو هیأت علمی و استاد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طاهری، ابوالقاسم [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، محسن [1] دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس قم، ایران
 • طبرسا، نقی [1] عضو هیئت علمی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • طرفداری، علی محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ظ

ع

غ

 • غبیشی، عبدالعظیم [1] کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • غراوی، مریم [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • غفاری، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای آمریکای شمالی و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر
 • غفاری هشجین، زاهد [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد
 • غلامی، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، ایران
 • غلامی، مجید [1] دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی، محمد تقی [1] کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ف

 • فارسی، حسن [1] عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 • فارسی جوکار، حسن [1] عضوهیات علمی جهاددانشگاهی، تهران، ایران(نویسنده مسؤول).
 • فاضل، رضا [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر
 • فتحی پور، مسعود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فرهادی، محمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فرهادیان، فروغ [1] د
 • فیضی، فاضل [1] عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • فقیه حبیبی، علی [1] استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • فلاح، محمد [1] کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • فلاح، محمد [1] کارشناس ارشد روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • فلاحی سیف الدین، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
 • فلاح نژاد، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • فلاح نژاد، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • فلاح نژاد، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • فلاح نژاد، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

ق

 • قابل رحمت، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قادرزاده، هیرش [1] کارشناس‌ارشد جامعه شناسی انقلاب
 • قاسمی، زهرا [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • قاسمی، وحید [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه علوم سیاسی، خرم آباد، ایران
 • قاسمیان، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • قاسمیان، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
 • قاسم پور، پونه [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران
 • قاسمی تنها، نسرین [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • قامت، جعفر [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • قائم پناه، صمد [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
 • قراباغی، ریحانه [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • قربی، سیدمحمد جواد [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران
 • قربانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • قربانپور، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 • قربانی شیخنشین، ارسلان [1] استاد گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قرشی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • قزلسفلی، محمدتقی [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران
 • قزلسفلی، محمدتقی [1] عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
 • قلعه دار، فراز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قنبردوست، مجتبی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قنبری سلحشور، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، ایران
 • قوام، عبدالعلی [1] استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قوام، عبداله [1] عضو هیأت علمی و استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قورجیلی، حامد [1] کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ک

 • کاظمی، سیدعلی اصغر [1] استاد گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کاظمی، شمسی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کاظمی، شمسی [1] ه
 • کاظمی، شمسی [1] دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • کاظمی، علی‌اصغر [1] عضو هیات علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کیانی، جواد [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﻦ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • کتابی، محمود [1] استاد گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • کریمیان، علیرضا [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کریمی فیروزجایی، علی [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • کشاورز مقدم، الهام [1] دانشجوی دکتری روابط بین المل ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • کشیشیان سیرکی، گارینه [1] استادیار علوم سیاسی و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • کشیشیان سیرکی، گارینه [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشیشیان سیرکی، گارینه [1] اسادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشیشیان سیرکی، گارینه [1] استادیار علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کفاشی، مجید [1] استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کفاش نیری، محمد [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • کلانتری، صمد [1] استاد گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • کلانتری، صمد [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 • کمالی، حبیب اله [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ زﻧﺠﺎن
 • کمال غریبی مفرد، مهدی [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه USM ، مالزی
 • کوشکی، محمدصادق [1] استادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

گ

 • گازرانی، سعید [1] عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • گلپرور، مجید [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • گلپرور، مجید [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
 • گنجی، قربانعلی [1] استادیارگروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • گنجی، قربانعلی [1] عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
 • گنجی، قربانعلی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ
 • گنجی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • گنجی، نادر [1] دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • گودرزی، مریم [1] کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گودرزی، مهناز [1] استادیارگروه روابط بین الملل، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • گودرزی، مهناز [1] استادیارگروه روابط بین الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

ل

م

 • مایلی، محمد رضا [1] د
 • مالکی، محمد [1] د
 • متقی، افشین [1] استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • متقی، افشین [1] استادیار گروه جغرافیایی سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مجاهدی، محمدمهدی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مجاهدی، محمد مهدی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مجتهدی زنجیرآباد، ابوالقاسم [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محسنی، رضاعلی [1] عضو هیأت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﮔﺮﮔﺎن
 • محسنی، رضاعلی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﺮﮔﺎن
 • محمدی، یدالله [1] دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم سیاسی، گریش مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محمدی ایروانلو، علی [1] دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • محمدزاده، علی [1] دانشیار گروه روانشناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، تهران، ایران
 • محمدزاده، علی [1] استادیار علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • محمدزاده، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • محمد زاده، علی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
 • محمد میرزایی، حمید [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی گرایش آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسؤول).
 • محمودی، زهرا [1] دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • محمود زاده، فاطمه [1] کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • مدیرشانه چی، محسن [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • مرادی جو، علی جان [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی جو، علی جان [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی جو، علی جان [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران: ایران
 • مرادی عباس آبادی، یاسر [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • میرترابی، سعید [1] عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • مرتضویان، سیدعلی [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میرزاخانی، شهربانو [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • میرزاده کوهشاهی، مهدی [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • میرزاده کوهشاهی، نادر [1] عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • میرزاده کوهشاهی، نادر [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم سیاسی،دانشگاه تهران
 • مرشدی زاد، علی [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد
 • میرشفیعی لنگری، سید ابوالقاسم [1] کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
 • میرفخرائی، سیدحسن [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • میرکوشش، امیر هوشنگ [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • میرکوشش، امیر هوشنگ [1] استادیار روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)
 • مزروعی، خسرو [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • مشهودی، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • مصلی نژاد، عباس [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • مطلبی، مسعود [2] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • مطلبی، مسعود [1] استادیارگروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • مطلبی، مسعود [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.
 • مطلبی، مسعود [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • مطلبی، مسعود [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ آزادﺷﻬر
 • مطلبی، مسعود [1] استادیار علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • معاش ثانی، صبا [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
 • معین آبادی، حسین [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • مفیدی احمدی، حسین [1] دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، تهران، ایران
 • مقتدائی، مرتضی [1] گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • مقدس، محمود [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • مقری، حمید [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
 • مقصودی، مجتبی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ
 • مقیمی، مهدی [1] استادیار جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • مکی، شادی [1] دانشجوی دکتری علوم ارتبازات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مکی، شادی [1] کارشناسی ارشد ارتباطات، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مکی، شادی [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ملکی، فاطمه [1] دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازاریابی بین المللی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • ملک محمدی، حمیدرضا [1] استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • منتظری، بهرام [1] استادیار گروه روابط بین الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • منتظری، مصطفی [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع)
 • منوری، سید علی [1] داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • مهاجرانی، شباهنگ [1] د
 • موحدی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • موحدی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • موسوی، سیداحمد [1] دانش آموخته ارشد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • موسوی، سید سعید [1] کارشناس‌ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • موسوی، سید محمدرضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • موسوی، سید محمدرضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • موسوی، سید محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • موسوی کراماتی، سید محمد تقی [1] دانشجو دکتری علوم قران و حدیث دانشگاه قم

ن

 • ناجی میدانی، علی اکبر [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نادری، محمد مهدی [1] د
 • نادری، محمد مهدی [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه اﻟﻬﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ
 • نادری، محمد مهدی [1] استادیار گروه فلسفه، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • ناطقی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نبوی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه مطالعات اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
 • نبوی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه مطالعات تطبیقی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
 • نجفی، سجاد [1] کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نجفی، محمد [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تبریز، ایران
 • ندرلو، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • نریمانی، گلناز [1] کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
 • نصیری، سوناز [1] عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
 • نصراللهی، فرشته [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس
 • نظری، عبداله [1] د
 • نظری، علی اشرف [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم سیاسی، دانشگاه تهران
 • نظری، علیرضا [1] ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﺣﮑﻤﺖ، تهران، ایران
 • نعیمی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد تهران شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
 • نعیمی، محمدرضا [1] داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
 • نعمت الهی، نگین [1] کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نقدی پور، محمود [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • نمازی شیشوان، آرش [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دنشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] د
 • نوابخش، مهرداد [1] ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 • نویدنیا، منیژه [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • نوذری گرمه خانی، محمدباقر [1] دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران
 • نوری، مختار [1] داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 • نوری، مختار [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • نوری، مختار [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوری، مختار [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوری، نسیبه [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نوری اصل، احد [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • نوری اصل، احد [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نوری اصل، احد [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نوری اصل، احد [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • نوریان فر، عزالدین [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوروزی، رحیم [1] کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل، تهران، ایران

و

ه

 • هاشمی، سید حسین [1] دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید، قم، ایران(نویسنده مسؤول).
 • هرسنی، صلاح الدین [1] دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هرسنی، صلاح الدین [1] دانش اموخته دوره دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، داتنشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هرسنی، صلاح الدین [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ی