دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 1-250 
2. زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی

صفحه 21-47

ندا حاجی وثوق؛ محبوبه پاک نیا؛ محمد توحید فام


4. مدل سازی ریاضی مؤلفه های تاثیرگذار بر قدرت اقتصادی در نظام ژئوپلیتیک جهانی

صفحه 61-80

محمدرضا حافظ نیا؛ ریحانه صالح ابادی؛ سیدهادی زرقانی


6. تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی دوم

صفحه 101-120

اسماعیل ربیعی؛ احمد ساعی؛ سعید میرترابی