دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 1-250 
1. چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان

صفحه 1-20

یدالله محمدی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ مسعود مطلبی


2. تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه

صفحه 20-40

مهناز رحمانی مهر؛ علی فلاح نژاد؛ نادر پور آخوندی؛ علی فلاحی سیف الدین


3. چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 41-60

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی


4. نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال

صفحه 61-80

معصومه رشاد؛ روح الله آهنگران


5. نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا

صفحه 81-100

محمد مهدی نادری؛ شمسی کاظمی؛ سعید جهانگیری


6. بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

صفحه 101-120

معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی


10. رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان

صفحه 181-200

معصومه پیرویسی؛ علی شیرخانی؛ محمد ترابی