دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 1-250 
1. چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان

صفحه 1-20

یدالله محمدی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ مسعود مطلبی