ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
1. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 1-28

چکیده
  سیاست خارجی آمریکا، بویژه در مورد مناطق نفت‏ خیز و به خصوص در رابطه با خاورمیانه، به شدت تحت تاثیر متغیر نفت قرار داشته و دارد. حضور گسترده این کشور در مناطق‏ نفت‏ خیز، به همراه هزینه‏ های گسترده ...  بیشتر
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ
2. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ

مجید بزرگمهری

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 29-54

چکیده
  در سال‌های اخیر سیاست جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) براساس توانایی‌های این سازمان در گسترش حوزه‌های جغرافیایی تحت پوشش و افزایش شرح وظایف از جمله مبارزه با تروریسم ارزیابی می‌گردد. ناتو ...  بیشتر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش
3. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ یونس خداپرست

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 55-88

چکیده
  حکومت شخصی و نوع افراطی آن «سلطانیسم» به تعبیر  ماکس وبر گونه‌ای از سلطه یا اقتدار سنتی است و بنابر دیدگاه نظریه پردازان سیاست و حکومت تطبیقی در سده بیستم با ویژگی‌هایی همچون شخصی شدن قدرت سیاسی، ...  بیشتر
ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی
4. ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی

علی دارابی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 89-116

چکیده
  جان لاک از برجسته‌ترین نظریه پردازان مالکیت در جامعه بورژوازی بشمار می‌آید که از دیدگاه عقلانی و نسبتاً اخلاقی وی برای توجیه نابرابری در داخل، و کارآمدی استعمار و نظام سلطه در جامعه بین‌المللی در قالب ...  بیشتر
اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
5. اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی

رضاعلی محسنی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 117-144

چکیده
  اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند ...  بیشتر
ﻗﺮآن و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن
6. ﻗﺮآن و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن

علی شیرخانی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 145-168

چکیده
  انسان‌های موجود در کره زمین، تقریباً، به‌طور مساوی به دو گونه زن و مرد تقسیم شده‌اند. از آغاز زندگی مشترک میان انسان‌ها، همواره سلطه و حاکمیت از آن مردان بوده است. پرسش این است که، از نظر قرآن که محکم‌ترین ...  بیشتر
واﮐﺎوی ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﭘﻬﻠﻮی دوم
7. واﮐﺎوی ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﭘﻬﻠﻮی دوم

حسن شمینی غیاثوند

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 169-187

چکیده
  نظریه پردازان و تحلیل گران جامعه ایران دیدگاه‌های مختلفی نسبت به تشکیل دولت مدرن و تحول در کارکردهای آن دولت در تاریخ معاصر ایران بخصوص دولت پهلوی دوم ارایه کرده‌اند. البته هرکدام از این نظریات در قالب‌های ...  بیشتر
ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
8. ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ

فرشته نصراللهی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1389، صفحه 189-205

چکیده
  امروزه پژوهش گران به نقش مذهب در شکل‌دهی جریان‌ها، روابط و تحولات سیاسی در جهان و بالاخص آسیای جنوب غربی اذعان دارند. به ویژه اینکه نقش مذهب را در حل و فصل و یا تشدید منازعات نمی‌توان نادیده گرفت. مذهب ...  بیشتر