بازار سنتی، نهادهای وابسته و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران
6. بازار سنتی، نهادهای وابسته و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران

مسعود مطلبی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1395، صفحه 95-130

چکیده
  نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد نهادگرایی تاریخی تلاش دارد  نقش سیاسی - اجتماعی نهاد بازار سنتی، تشکل های وابسته و بازاریان را به عنوان بخشی از طبقه متوسط سنتی در ساخت سیاسی ...  بیشتر