دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-250 
9. جایگاه و مسؤولیت نهاد ریاست جمهوری در ایران

صفحه 213-231

محمدرضا عباسی فرد؛ سامان عبدالهی؛ عبداله نظری