دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 1-250 
1. ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺪال در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﻌﺪی

صفحه 1-22

سید علیرضا ازغندی؛ علی جان مرادی جو