دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1395، صفحه 1-218 
2. زیست جهان ایرانی در اندیشه های احسان نراقی

صفحه 25-47

محمدتقی قزلسفلی؛ پونه قاسم پور


9. بررسی تطبیقی مفهوم عدالت اقتصادی - اجتماعی در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

صفحه 195-218

سید احسان علوی؛ آرزو آذری؛ علی اکبر ناجی میدانی