دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-190