سیاست های ایالات متحده آمریکا در مواجهه با هژمونی نوظهور چین در حوزه نفت و انرژی
1. سیاست های ایالات متحده آمریکا در مواجهه با هژمونی نوظهور چین در حوزه نفت و انرژی

محمدرضا فرهمند؛ ابراهیم متقی؛ امیر هوشنگ میرکوشش

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1401، صفحه 1-13

چکیده
  در عرصه بین الملل رقابت قدرت همواره وجود داشته است چنانکه در دنیای امروز این رقابت و تقابل بویژه در حوزه اقتصادی را می توان میان ایالات متحده آمریکا و چین مشاهده نمود. ایالات متحده بعنوان هژمون جهان که ...  بیشتر