دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-290 
4. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت

صفحه 65-81

مجید توسلی رکن آبادی؛ محمد شجاعیان