ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
1. ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی؛ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان

حسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 1-24

چکیده
  در  دو ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در زﯾﺴﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮدی- ...  بیشتر
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ
2. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ و زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ

علی اکبر امینی؛ احسان شاکری خوئی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 25-46

چکیده
  ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ، ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر، ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد. ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺟﺪال ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان، ﻓﻘﻪ ...  بیشتر
راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب
3. راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

علیرضا ازغندی؛ رضا صولت

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 47-64

چکیده
  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در درون ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ...  بیشتر
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت
4. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت

مجید توسلی رکن آبادی؛ محمد شجاعیان

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 65-81

چکیده
  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺒﻨﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دو دﺳﺘﻪ از ﺗﻠﻘﯽ از، ﻫﺎﯾﯽ ...  بیشتر
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان
5. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان

عباس مصلی نژاد؛ ملیحه سلیمی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 83-104

چکیده
  راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ...  بیشتر
تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری
6. تجزﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ 42 ساله قذافی بر اساس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری

علیرضا آقاحسینی؛ رئوف رحیمی؛ سجاد رضائی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 105-127

چکیده
  ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﻄﻮح ﺧﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ...  بیشتر
وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
7. وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

سیدجواد حسینی؛ قربانعلی گنجی؛ رحمت الله امیراحمدی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 129-156

چکیده
  در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﻨﺎدی و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ...  بیشتر
ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391)
8. ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391)

فرح ترکمان؛ محمدرضا نعیمی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1391، صفحه 157-189

چکیده
  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در ...  بیشتر