دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-220 
7. دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل

صفحه 147-168

مهدیه شادمانی؛ عنایت الله یزدانی