واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ
1. واکاوی مفهوم«دموکراسی» در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب؛ اﺑﻌﺎد و روﯾﮑﺮدﻫﺎ

علیرضا ازغندی؛ سعید جهانگیری

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 1-2

چکیده
  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ واﮐﺎوی ﻣﻔﻬﻮم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب در سه برش تاریخی در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و دوره ﺟﺪﯾﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  دﻫـﺪ  ﮐـﻪ  ...  بیشتر
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368)
2. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)(1392-1368)

احمد بخشایش اردستانی؛ نیکو رضایی جوزانی

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 25-44

چکیده
  ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدم دارای ﻣﺴـﺎ ﯾﻞ ﻣﺨﺼـﻮص  ﺑـﻪ  ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ دراﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ...  بیشتر
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
3. ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ

علی شیرخانی؛ خدیجه برزگر

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 5-62

چکیده
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ   ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ « ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ »  و « ﺗﺠﺪد و ...  بیشتر
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384)
4. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384)

رضا اختیاری امیری؛ محبوبه صالحی خنار

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 63-102

چکیده
  ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ دﺳـﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ...  بیشتر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی
5. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ، ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮشکی

علی دارابی؛ علیرضا نظری؛ ایمان ترکاشوند

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 103-126

چکیده
  ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف رﺳﺎﻧﻪ ای ﻏﺮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾـﻦ  ﺟﻨﮓ در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﭘـﺲ ...  بیشتر
بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد
6. بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد

ابوالفضل ذوالفقاری؛ محمد ایرانی؛ فردین آریش

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 127-146

چکیده
  یکی از راههای ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی، استخراج عناصر، مؤلفهها و شاخصهای آن، از آثـار ادبی گذشته است. این کار، میتواند موجب افزایش کارکردهای هویت ملی و ایجــاد انسـجام و وحـدت ملی در جامعه گردد. در ...  بیشتر
دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل
7. دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل

مهدیه شادمانی؛ عنایت الله یزدانی

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 147-168

چکیده
  از ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی، خطر انزوا تهدید جدی برای دولتمردان آن بوده است. با توجـه به این تهدید،» دیوید بن گوریون« دکترین اتحاد پیرامونی را در جهت خروج از انزوا در برابر اتحاد دول عربی مطرح ...  بیشتر
تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان
8. تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان

علی مشهودی؛ علی فلاح نژاد؛ محمد فلاح

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، صفحه 169-196

چکیده
  انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی با ارائه گفتمان جدید خود با عنوان نه شرقی نـه غربـی، نظـم کهـن و سنتی تعلق و وابستگی به یکی از دو بلوک شرق یا غرب را به طـور جـدی و عملـی بـه چـالش کشـید. گفتمان انقلاب اسلامی ...  بیشتر
نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م)
9. نقش ابریشم در روابط تجاری - سیاسی گیلان و روسیه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م)

غلامرضا رحیمی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397

چکیده
  در دورة صفویه، به ویژه شاه عباس اوّل، ابریشم گیلان از نظر کیفی و مرغوبیت و از نظر کمّی اهمیت زیادی داشت و به عنوان یک کالای صادراتی در حوزه اقتصادی و سیاست دارای نتایج بسیاری در روابط سیاسی و بازرگانی ...  بیشتر