تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه
1. تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت قدرتهای منطقه ای؛ مطالعه موردی ایران - روسیه

عزیز جوانپور هروی؛ سید محمدرضا موسوی؛ رحیم نوروزی

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 1-30

چکیده
  چه در دوران جنگ سرد و چه پساجنگ سرد، توانمندی موشکی بهعنوان ابزاری برای بازدارندگی و مهار تواتمندیهای نظامی و بهویژه موشکی کشورهای رقیب و همچنیی  ازیزایق قیدرس نسیری بیرای سیطره بر دیگر رقرا مورد ...  بیشتر
رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی
2. رویکردهای اصولی و اخباری در باب مشروعیت حکومت با تأکید بر آرا وحید بهبهانی و محمد امین استرآبادی

یونس سلیمانی گلی؛ گارینه کشیشیان سیرکی

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 31-48

چکیده
  با غیبت امام دوازدهم (ع) در موضوع شیوه رسیدن به حکم شرع ی میران  لمرای شریعه اخرلاف  ایجاد شد .بعخی با ا لاقاد به کامل بودن دین بع آن بودند که همه نیازهای ملاشع ان در مجمو ه سرتت و حدیث آمده است و در مقابل،  ...  بیشتر
فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان
3. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران با تأکید بر استان گلستان

رحمت اله امیراحمدی؛ علی اصغر اصغری

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 49-76

چکیده
          احساس نزدیکی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام ایران بطور عام و اقوام ساکن در هر استان بطور خاص، یکی از مهمترین راه های نیل به همبستگی و وفاق اجتماعی در بین اجتماعات ایرانی به شمار می ...  بیشتر
نقش آمایش بنیادین در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
4. نقش آمایش بنیادین در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مهدی حاجی سیاری

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 77-96

چکیده
  چهار عرصه «فکر، علم، زندگی و معنویت» عرصه های مهم الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت را بهعنوان یک سند بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی کشور تشکیل می دهد. نوشتارحاضر ضمن تاکید بر همپیوندی ...  بیشتر
تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان
5. تأثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در لبنان

علی فلاح نژاد؛ محمد فلاح؛ فاطمه محمود زاده

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 97-120

چکیده
  جامعه لبنان متشکل از اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی فراوان ی م یباش . وج ود چن ینگستردگی قومی و مذهبی، بسترساز گسستگی، شکاف، تنش و کشمکشهای فراوان در گستره تاریخیدر این کشور ش ه است. درواقع، هر عضو ...  بیشتر
تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین
6. تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین

حامد روشن چشم؛ محسن دیانت؛ عادل خانی

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 121-144

چکیده
  چین و ایران هر دو کشوری قدیمی و متمدن در آسیا بوده و در طول تاریخ مناسبات بسیار نزدیکیبا هم داشتهاند و در مقطعی از تاریخ به عنوان دو امپراطوری همسایه بودهاند. یااد آوری روناد تااریییروابط بین چین جدید ...  بیشتر
عملکرد جنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد و آینده آن
7. عملکرد جنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد و آینده آن

علی قاسمیان

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 145-170

چکیده
  نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تلاش دارد عملکردجنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد و آینده آن را نقد و بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهدجنبش عدم تعهد در نظام جدید ...  بیشتر
سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی
8. سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی

جمیل حسن پور؛ فخرالدین سلطانی

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 171-194

چکیده
  با توجه به اینکه افراد و نخبگان سیاسی دارای اصول نسبتاً ثابت فکری هستند، لذا مباانی فکاری وفلسفی آنان و ارزشها و عناصر فرهنگی یک جامعه مطمئناً در شکلگیری دیدگاههای سیاست خارجیشان تأثیر گذار خواهد بود. ...  بیشتر
تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی
9. تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی

لیلا سنگی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ عبدالامیر نبوی

دوره 10، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 195-216

چکیده
  توسعه علمی بی شک یکی از مهمترین ارکان توسعه و پیشرفت کشورها محسوب گردیده و نقشاساسی را در رشد و شکوفایی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا می نماید.اما متأسفانه عوامل و موانع متعددی ...  بیشتر