دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 1-234 
1. پیروزی علمای اصولی بر اخباری‌ها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه

صفحه 1-20

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی


2. تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی

صفحه 21-48

رهبر طالعی حور؛ علی امیدی؛ نوذر شفیعی


4. آب، امنیت؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه

صفحه 69-98

آرش نمازی شیشوان؛ احمد ساعی؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ صادق زیباکلام مفرد


9. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی

صفحه 195-234

علی کریمی فیروزجایی؛ سید حسین هاشمی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی